סדר דין פלילי

טיוטת תקנות המידע הפלילי ותקנת השבים (מסירת פרטי הרישום למשטרה על ידי גוף המנהל הליך פלילי), התשפ"ב-2022

טיוטת תקנות שפרסמו משרד המשפטים והמשרד לביטחון הפנים. חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019, קובע בסעיף 2(ב) כי על גוף המנהל הליך פלילי למסור למשטרת ישראל פרטי רישום פלילי, פרטי רישום משטרתי ונתונים נלווים - בדרך ובמועד שיקבעו שר המשפטים והשר לביטחון הפנים. מטרת התקנות המוצעות היא להסדיר את אופן שבו יימסרו פרטי רישום אלה למערכת המידע הפלילי שמנהלת משטרת ישראל, לרבות ...

סדר דין פלילי

הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(הוראת שעה)(עילות חיפוש בלא צו בית משפט), התשפ"ב-2021

הצעת חוק ממשלתית [1452] המבקשת לתקן, בהוראת שעה לשלוש שנים, את העילות הקבועות בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)[נוסח חדש], התשכ"א - 1969, שבהתקיימן מוסמך שוטר לערוך חיפוש בבית או במקום, בלא צו שיפוטי. בהתאם לדברי ההסבר להצעת החוק, התיקון המוצע "נועד להקנות למשטרה כלי אכיפה אפקטיבי ולסייע ביכולות הפיענוח והשגת ראיות של המשטרה בטיפול בפשיעה החמורה, ובייחוד בפשיעה בחברה הערבית".  ...

סדר דין פלילי

טיוטת צו להארכת תוקפו של חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש, התשפ"ב-2022

בחודש אוגוסט 2020 נחקק חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020. החוק מסדיר השתתפות עצורים ואסירים בדיונים בעניינם בבית המשפט, בהיוועדות חזותית, ונועד לתת מענה לחשש להתפשטות נגיף הקורונה במקומות המעצר ובבתי הסוהר. ההסדר בחוק נקבע כהוראת שעה, שהוארכה מעת לעת. טיוטת הצו מציינת כי לפי הערכת משרד הבריאות, עדיין ...

סדר דין פלילי

הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(שלילת הסכמה כהיתר לחיפוש בחומר מחשב), התשפ"א–2020

הצעת חוק פרטית [פ/2117/23] של חבר הכנסת אריאל קלנר ואח', המבקשת לקבוע כי בשל פערי הכוחות המובנים בין נחקר לבין חוקריו, ובשל הפגיעה החריפה והמקיפה בפרטיות ובזכויות הנחקרים שעלולה להיגרם לנחקר ולכל מי שעומד איתו בקשר דיגיטלי כתוצאה מחיפוש בחומרי מחשב - לא יהיה תוקף להסכמת נחקר לחיפוש בחומר מחשב ויידרש צו שיפוטי כדי להתיר חיפוש שכזה. בנוסף, הצעת החוק מבקשת לקבוע ...

סדר דין פלילי

חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

החוק מסדיר השתתפות עצורים או אסירים בדיונים בבתי משפט באמצעות היוועדות חזותית (Video Conference) בתקופת התפשטות נגיף הקורונה.

סדר דין פלילי

טיוטת תקנות סדר הדין הפלילי (היוועדות חזותית), התשפ"ב-2021

טיוטת תקנות שמטרתן להסדיר את הדרישות הטכניות על-מנת לקיים היוועדות חזותית (Visual Conference) באולם בית משפט, בבית המעצר, או בבית סוהר בו מוחזק עצור או האסיר, על מנת שיבטיחו, בין היתר, צפייה, השתתפות ושמיעה של כל המשתתפים בדיון, באופן מיטבי ובלא הפרעה. טיוטת התקנות נועדה גם להסדיר את ההיבטים הפרוצדורליים לניהול דיון בהיוועדות חזותית, באופן שיבטיח את שמירת זכויות העצור ...