פטנטים

טיוטת תקנות הפטנטים (תיקון), התשפ"א-2021

טיוטת תקנות שפרסם משרד המשפטים. מטרת התיקון היא להקל על הציבור בהגשת מסמכים, הודעות ובקשות לרשות הפטנטים, באמצעות מערכת ההגשה המקוונת של הרשות. כיום, לשם הגשת מרבית המסמכים במערכת, נדרשת הזדהות באמצעות תעודה אלקטרונית. עם כניסת התיקון המוצע לתוקף ניתן יהיה להגיש באופן מקוון את כלל המסמכים הדורשים הזדהות אלקטרונית, באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית. מערכת זו מאפשרת לאזרחים להזדהות באתרים ממשלתיים שונים ברישום אחד ...

פטנטים

חוק הפטנטים (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012

תיקון רחב לחוק הפטנטים, הקובע, בין היתר, שהגשת בקשה לפטנט תוגש גם על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב וכן כי הרשם יפרסם באינטרנט הודעה בדבר פתיחת תיקי בקשות לעיון הציבור, באופן מקוון.