מסחר אלקטרוני

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי מכירת מטבעות דיגיטליים), התשפ"א-2020

הצעת חוק פרטית [פ/2104/23] של חבר הכנסת עודד פורר ואח', שמטרתה לתקן את האופן בו ממסים פעילות במטבעות דיגיטליים מבוזרים, כך שמטבע דיגיטלי אשר יעמוד בקריטריונים שנקבעו בפקודה, כדוגמת ביטקוין, יראוהו כנכס לעניין מיסוי על מכירתו.

מסחר אלקטרוני

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016

החוק נועד להסדיר את פעילותם של נותני שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים (נותני שירותי מטבע ונותני שירותי אשראי חוץ-מוסדי). בין היתר קובע החוק כי משרד האוצר יפקח על מי שעוסק בניהול, שמירה או המרה של מטבע וירטואלי.

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים), התשע"ו-2015

חוק המבקשת לקבוע מתווה לאסדרת פעילותם של נותני שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים, כגון נותני שירותי מטבע ונותני שירותי אשראי חוץ מוסדי. הצעת החוק מגדירה "נכס פיננסי" גם כ"מטבע וירטואלי", על-מנת לאפשר פיקוח גם על שוק השירותים הפיננסיים שאינם נכסים מוחשיים.

קריפטו ומטבעות דיגיטליים

תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים), התשע"ה-2015

תזכיר חוק שמטרתו, בין היתר, לקבוע רגולטור פיננסי (המפקח על נותני שירותים פיננסיים) שיפקח על פעילות נותני שירותי מטבע ועל פעילות העמדת אשראי חוץ-בנקאי. התזכיר מגדיר מהו "נכס פיננסי" שעליו תחול האסדרה וקובע כי "מטבע וירטואלי" ייחשב כנכס פיננסי.