פרטיות וסייבר

תזכיר חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(תיקון מס'...)(בידוד בפיקוח טכנולוגי של אדם החייב בידוד), תשפ"א-2021

בתיקון 6 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה, נוסף לחוק פרק העוסק בפיקוח טכנולוגי על בידוד עבור נכנסים לישראל. מטרת תזכיר החוק הנוכחי היא להסמיך את הממשלה להכריז על חובת פיקוח טכנולוגי על חייבי בידוד בכלל, גם שלא עקב כניסה לישראל, לאור העלייה בתחלואה והצורך לפקח באופן יעיל על קיום חובת הבידוד אצל כלל חבי הבידוד ולא רק הנכנסים ...

פרטיות וסייבר

טיוטת צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשפ"א-2021

טיוטת צו להערות הציבור מטעם משרד הפנים. מטרת הצו לשנות את התוספת הראשונה לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009, ולכלול בה את רשות שדות התעופה כגוף ציבורי שעובדיו יהיו מוסמכים בהתאם לסעיף 6(א)(9) לחוק, לבצע אימות זהות ביומטרי של בעל מסמך נסיעה ביחס לפרטים השמורים בשבב, לצורך ביצוע תפקידיהם על פי חוק במעברי הגבול.

פרטיות וסייבר

תזכיר חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, פרק ____' : דיוור דיגיטלי

תזכיר החוק מציע להתאים את אופן שליחת המסרים על-ידי גופים ציבוריים לעידן הדיגיטלי, ולאפשר שליחה של מסרים על ידי גופים ציבוריים באמצעים דיגיטליים, תוך קביעת סטנדרטים מחייבים לשליחת מסרים אלה. דיוור דיגיטלי יאפשר את שליחת המסר באופן מידי בערוץ זמין, אמין, נגיש מאובטח, מהימן וזול, תוך שמירת פרטיותו של הנמען. התזכיר מבקש לייעל את תהליך ההתקשרות עם גופים ציבוריים, הן ...

פרטיות וסייבר

טיוטת תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון), התשפ"א-2021

טיוטת חקיקת משנה מטעם משרד הפנים להערות הציבור. מטרתו העיקרית של התיקון היא להסדיר הוראות לעניין הזדהות ברמת ודאות גבוהה ובטוחה של בעלי תיעוד חכם (תעודות זהות ומסמכי נסיעה) ביחס לנתונים השמורים בשבב הנמצא בתיעוד, לצורך שיפור שירותים והנגשת שירותים מרחוק, מכח סעיף 6(ד1) לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון), התש"ע-2009. מוצע להוסיף ...

פרטיות וסייבר

הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - תקופת ההתיישנות), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/1892/24] של חברת הכנסת מירב בן ארי, המבקשת להאריך את תקופת ההתיישנות במקרה של עוולה אזרחית לפי חוק הגנת הפרטיות, משנתיים לשבע שנים.

הצעות חוק דומות הוגשו בכנסת ה-22 על-ידי חבר הכנסת עומר בר-לב [פ/1040/22], ובכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת בר-לב ואח' [פ/5033/20]. הצעת חוק דומה נוספת, המבקשת להאריך את תקופת ההתיישנות לשלוש שנים, ...

דיני עבודה

הצעת חוק חוזה העבודה (הסדרי עבודה מרחוק), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/2055/24] של חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי, כהפקת לקחים ממשבר הקורונה ש"הוכיח שניתן כמעט בן לילה ובהיקף נרחב להעביר את המשק בישראל לעבוד מרחוק". מטרת ההצעה היא להסדיר את נושא העבודה מרחוק בחוק חוזה העבודה, ולעגן הסדר וולונטרי במסגרתו יכול המעסיק לאפשר לעובד או לקבוצת עובדים הסדר של עבודה מרחוק. העובדים אינם מחויבים להסכים להצעה והמעסיק אינו מחויב להציע ...

פרטיות וסייבר

הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון - תובענה ייצוגית בשל פגיעה בפרטיות), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/1190/24] של חברת הכנסת תמר זנדברג, המבקשת לתקן את התוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, כך שתתווסף לרשימת העילות בשמן ניתן להגיש תביעה ייצוגית גם עילה של פגיעה בפרטיות.

הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל [פ/5489/20], ובכנסת ה-23 על-ידי חברת הכנסת קארין אלהרר [פ/1339/23] ועל-ידי חברת הכנסת תמר זנדברג ...