פרטיות וסייבר

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיעוד חזותי של השימוש במכתזית), התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/3041/24] של חבר הכנסת אורי מקלב ואח', המבקשת לקבוע כי בעת השימוש במכת"זית (מכונית להתזת מים לפיזור הפגנות) תופעל באופן אוטומטי מצלמת וידאו שתתעד את רגע ההתזה ואת האדם שהנוזל הותז לעברו, ברזולוציה הולמת. אדם הטוען כי נפגע או ניזוק מפעולת מכת"זית בהפגנה, רשאי לפנות למשטרה ולקבל ממנה את התיעוד החזותי.

אחריות ספקים

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - מענה אנושי בשירותים מקוונים), התשפ"ב–2021

הצעת חוק פרטיות [פ/2867/24] של חברת הכנסת אלינה ברדץ' יאלוב ואח', המבקשת לחייב מפעילי פלטפורמות מקוונות (לרבות כאלה הפועלות מחוץ לישראל) לספק מענה אנושי (טלפוני או מקוון) בחינם לפניות של צרכנים. בנוסף, ההצעה קובעת זמני המתנה ותגובה קצרים בכל מקרה של פרסומים הנוגעים לעבירה של קריאת מעשה אלימות, פרסום מידע רגיש ופרסום המהווה הטרדה מינית.

פרטיות וסייבר

הצעת חוק הקמת מאגר מידע פיננסי בענף הביטוח ושוק ההון, התשפ"ב–2022

הצעת חוק פרטית [פ/2978/24] של חברת הכנסת לימור מגן תלם, המציעה כי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, תקים מאגר מידע פיננסי שיאגד את כלל המידע הפיננסי השייך לכל לקוח בקרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות ומוצרי הביטוח השונים. המאגר יאפשר לכל לקוח לקבל תמונה כוללת של המידע הפיננסי הקיים לגביו, ואף להשוות בין התנאים של הקופות והקרנות השונות. הצעת חוק ...

פרטיות וסייבר

הצעת חוק הקמת מאגר מידע פיננסי בענף הביטוח ושוק ההון, התשפ"ב–2021

הצעת חוק פרטית [פ/2834/24] של חבר הכנסת אלי כהן, המציעה כי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, תקים מאגר מידע פיננסי שיאגד את כלל המידע הפיננסי השייך לכל לקוח בקרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות ומוצרי הביטוח השונים. המאגר יאפשר לכל לקוח לקבל תמונה כוללת של המידע הפיננסי הקיים לגביו, ואף להשוות בין התנאים של הקופות והקרנות השונות. 

ספאם ודואל

טיוטת תקנות הגנת הצרכן (מאגר להגבלת פניות שיווקיות), התשפ"ב-2021

בחודש נובמבר, 2020, הכנסת אישרה את תיקון 61 לחוק הגנת הצרכן, שעיקרו בהקמת מאגר "אל תתקשרו אלי". התיקון לחוק קבע הסדר של Opt Out לשיחות שיווק טלפוניות, כך שניתן יהיה לקיים שיחות כאלה אלא אם כן צרכן סירב לכך באמצעות רישום אקטיבי למאגר מספרי טלפון של צרכנים.

חוק הגנת הצרכן מסמיך את שר הכלכלה לקבוע הוראות בנוגע להקמת המאגר וניהולו, ...

מסחר אלקטרוני

תזכיר חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, התשפ"ב-2022

התזכיר מבקש לעגן בחקיקה את הסדרת העיסוק בשירותי תשלום הניתנים על ידי גופים חוץ בנקאיים. שירותים אלה, שעיסוק בהם יחייב רישיון ופיקוח מאת רשות ניירות ערך, כוללים ייזום תשלום; מתן הוראת תשלום; סליקה של פעולת תשלום; הנפקה של אמצעי תשלום; העברת כספים למוטב ללא ניהול חשבון תשלום עבורו וכן ניהול חשבון תשלום המאפשר העברת תשלומים בעד מוצרים ושירותים.

מדובר באסדרה ...

פרטיות וסייבר

הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 14), התשפ"ב-2021

הצעת חוק ממשלתית נרחבת לתיקון חוק הגנת הפרטיות המיושן, לרבות הגברת יכולות הפיקוח והאכיפה של הרשות להגנת הפרטיות, צמצום חובת הרישום של מאגרי מידע וכן התאמת הגדרות החוק להתפתחויות הטכנולוגיות ולחקיקת פרטיות מודרנית.