פרטיות וסייבר

תזכיר חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

התזכיר מציע לעגן בחקיקה ראשית, כהוראת שעה, את הסמכת השב"כ לסייע במאמץ לצמצום התפשטות נגיף הקורונה. התזכיר מציע לקבוע את התנאים להפעלת סמכות השב"כ ואת הפעולות הקונקרטיות שיוסמך לבצע בהתקיימם. תנאי להפעלת הסמכויות הוא הכרזה של הממשלה לפיה שוכנעה כי בשל חשש ממשי להתפשטות רחבה של המחלה, ובהעדר חלופה מתאימה ביחס לסיכון לציבור מהמחלה, קיים צורך ממשי בהסתייעות בשב"כ לפי החוק.

גוגל

הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - מינוי נציג רשמי), התש"ף-2020

הצעת חוק פרטית [פ/1411/23] של חברת הכנסת קארין אלהרר, המבקשת לקבוע חובת מינוי נציג רשמי בישראל לבעל מאגר מידע שמקום מושבו אינו בישראל, האוסף מידע בישראל או משתמש במידע שנאסף על-ידי אדם בישראל. נציג זה יהיה אחראי לקיום הוראות פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הוגשו על-ידי חברת הכנסת סויד בכנסת ה-20 [פ/5688/20] ובכנסת ה-22 [ ...

פרטיות וסייבר

הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - פרטיות קטינים), התש"ף-2020

הצעת חוק פרטית [פ/342/23] של חברת הכנסת קארין אלהרר, המבקשת להוסיף לחוק הגנת הפרטיות התייחסות פרטנית לפרטיותם של קטינים. הצעת חוק זהה הוגשה על-ידי חברת הכנסת אלהרר בכנסת ה-22 [פ/38/22]. הצעת חוק דומה בעיקרה הוגשה בכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל [פ/5241/20].

פרטיות וסייבר

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת)(הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש)(קבלת נתוני מיקום לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד), התש"ף-2020

הצעת החוק מציעה להסמיך את משטרת ישראל לקבל נתוני מיקום של אדם החייב בבידוד, באופן מדגמי, בנקודת זמן מסוימת ובאופן שאינו מתמשך או רציף. הסמכות נועדה לאפשר למשטרה לסייע למשרד הבריאות לפקח על הוראות צו בידוד בית, ועל ידי כך לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה ולהבטיח, ככל האפשר, את בריאות הציבור.

פרטיות וסייבר

הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון – דיווח על פריצה למאגר מידע), התש"ף–2020

הצעת חוק פרטית [פ/1222/23] של חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר, המבקשת להטיל חובת דיווח של בעל או מחזיק מאגר מידע שנפרץ, לבעל המידע שנחשף ולרשם מאגרי המידע.

הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-18 על-ידי חבר הכנסת אורי אריאל וקבוצת חברי כנסת [פ/4054/18], בכנסת ה-19 על-ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי כנסת [פ/1717/19], בכנסת ה-20 על-ידי חברי הכנסת אורי ...

פרטיות וסייבר

הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - הזכות להישכח), התש"ף-2020

הצעת חוק פרטית [פ/54/23] של חברי הכנסת עפר שלח ויזהר שי, המבקשת להעניק לביהמ"ש את הכלים להורות לאתר אינטרנט להסיר תכנים הפוגעים בפרטיותו של אדם. כאשר לא ניתן, מסיבות שונות, להורות לאתרים למחוק את התוכן, התיקון המוצע מעניק לביהמ"ש את הסמכות להורות לספקיות האינטרנט להסיר או לחסום קישורים פוגעניים לתוכן. הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-20 על-ידי חברת הכנסת עפר ...