חתימות אלקטרוניות

הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10)(העברת מסמך בדרך דיגיטלית), התשע"ו-2016

הצעת חוק מטעם הכנסת (622) המציעה לייעל את תהליך הטיפול בתשלום לטובין ולשירותים הניתנים על-ידי המדינה, וזאת על-ידי קביעת חובה להעביר את המסמכים הקבועים בסעיף 18ב להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973, באופן דיגיטלי (בעסקאות בין המדינה או גופים מתוקצבים ובין ספקים עמם הם מתקשרים). החתימה על המסמכים הללו תהיה באמצעות חתימה אלקטרונית מאובטחת או מאושרת.

חתימות אלקטרוניות

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט-2009

תיקון לחוק מס ערך מוסף שלפיו דו"חות למע"מ בגין שנת 2012 ואילך, יוגשו באופן מקוון וייחתמו בחתימה אלקטרונית מאובטחת (הגדרתה שונתה לצורך התיקון) או בחתימה אלקטרונית מאושרת.

חתימות אלקטרוניות

הצעת חוק חובת מתן שירות באמצעות דואר אלקטרוני, התשע"ד-2014

הצעת חוק פרטית [פ/2386/19] של חבר הכנסת עפר שלח ואח', המבקשת לקבוע כי מוסד המאפשר לפנות אליו בכתב (לרבות הגשת מסמכים), יאפשר לעשות כן גם באמצעות דואר אלקטרוני, לרבות חתימת שמו באמצעות חתימה אלקטרונית.