חתימות אלקטרוניות

טיוטת תקנות חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו)(תיקון), התשפ"א-2021

טיוטת תקנות שפרסם משרד המשפטים' שעניינן בעדכון התקנים הטכנולוגיים והתאמתם לאלו שנקבעו על ידי רשם הגורמים המאשרים וכן התאמת המונחים בתקנות לאלו המופיעים בחוק חתימה אלקטרונית. בנוסף, טיוטת התקנות קובעת טופס תעודת גורם מאשר ומציעה לבטל את החובה לכלול מספר זהות, שיהיה גלוי לכל המחזיק במסמך החתום, ולאפשר לבעל התעודה לבחור האם לציין את מספר הזהות שלו בתעודה האלקטרונית כך שיהיה ...

חתימות אלקטרוניות

טיוטת תקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות)(תיקון), התשפ"א-2021

טיוטת תקנות שפרסם משרד המשפטים, שעניינן בעדכון התקנים הטכנולוגיים והתאמתם לאלו שנקבעו על ידי רשם הגורמים המאשרים וכן התאמת המונחים בתקנות לאלו המופיעים בחוק חתימה אלקטרונית. בנוסף, טיוטת התקנות קובעת טופס גורם מאשר ומציעה לבטל את החובה לכלול מספר זהות, שיהיה גלוי לכל המחזיק במסמך החתום, ולאפשר לבעל התעודה לבחור האם לציין את מספר הזהות שלו בתעודה האלקטרונית כך שיהיה חשוף ...

חתימות אלקטרוניות

הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10)(העברת מסמך בדרך דיגיטלית), התשע"ו-2016

הצעת חוק מטעם הכנסת (622) המציעה לייעל את תהליך הטיפול בתשלום לטובין ולשירותים הניתנים על-ידי המדינה, וזאת על-ידי קביעת חובה להעביר את המסמכים הקבועים בסעיף 18ב להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973, באופן דיגיטלי (בעסקאות בין המדינה או גופים מתוקצבים ובין ספקים עמם הם מתקשרים). החתימה על המסמכים הללו תהיה באמצעות חתימה אלקטרונית מאובטחת או מאושרת.

חתימות אלקטרוניות

הצעת חוק חובת מתן שירות באמצעות דואר אלקטרוני, התשע"ד-2014

הצעת חוק פרטית [פ/2386/19] של חבר הכנסת עפר שלח ואח', המבקשת לקבוע כי מוסד המאפשר לפנות אליו בכתב (לרבות הגשת מסמכים), יאפשר לעשות כן גם באמצעות דואר אלקטרוני, לרבות חתימת שמו באמצעות חתימה אלקטרונית.