מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – פרסום פרטי עוסק באינטרנט), התשע"ט – 2019

הצעת חוק פרטית [פ/147/21] של חבר הכנסת מאיר כהן, המבקשת למנוע מצב בו צרכן המבצע רכישה באינטרנט אינו נחשף לזהות העסק ממנו רכש את המוצר. הצעת החוק קובעת כי כל עוסק שברשותו אתר אינטרנט יהיה חייב לפרסם בו את פרטיו.

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 60)(איסור גביית עמלה בעד עסקת מכר מרחוק שנעשתה באינטרנט), התשע"ח-2018

הצעת חוק מטעם הכנסת [765], המבקשת לקבוע כי בעסקת מכר מרחוק שנעשית באמצעות האינטרנט, העוסק לא יגבה מהצרכן עמלה עבור ביצוע העסקה, אלא אם הוא גובה עמלה באותו סכום או שיעור עבור מכירת נכס או שירות זהים בעסקה שאינה עסקת מכר מרחוק.

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61)(מאגר צרכנים להגבלת שיחות שיווק מרחוק), התשע"ט-2018

הצעת חוק ממשלתית [1255] לתיקון חוק הגנת הצרכן, המבקשת לקבוע הסדר של Opt Out ביחס לשיחות שיווק טלפוניות, כך שניתן יהיה לקיים שיחות כאמור אלא אם כן צרכן סירב לכך באמצעות רישום אקטיבי למאגר "אל תתקשרו אלי".

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הגברת התדירות של משלוח חשבונית), התשע"ח–2018

הצעת חוק פרטית [פ/5210/20] של חברת הכנסת מירב בן ארי ואח', המבקשת לקבוע כי היכן שנתן צרכן לעוסק את הסכמתו לשלוח פירוט תשלומים בדרך ממוחשבת, תישלח החשבונית אחת לחודש למען הממוחשב, במקום אחת לשישה חודשים כפי שקובע החוק כיום.

מסחר אלקטרוני

תזכיר צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשע"ח-2018

תזכיר חוק שנועד להפחית את הנטל הרגולטורי הכרוך בחובת סימון של מוצרי הלבשה, לרבות ביטול החובה לסמן בעברית מוצרי הלבשה הנמכרים בעסקת מכר מרחוק באמצעות האינטרנט, ובלבד שהעוסק גילה לצרכן את המידע הנדרש בשלב השיווק מרחוק.

מסחר אלקטרוני

תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)(תיקון מס' ...)(מתן שירותי תשלום), התשע"ח-2018

תזכיר שהוא חלק מהאסדרה והפיקוח על נותני שירותים פיננסיים שונים, כאשר מקטע זה של החקיקה נועד להסדיר את כלל הפעילות של מתן שירותי תשלום. שירותים אלה כוללים ניהול חשבון תשלום המאפשר העברת תשלומים בעד מוצרים ושירותים; הנפקה של אמצעי תשלום; סליקה של עסקאות תשלום וכן מתן שירותי כספומט.

אחריות ספקים

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - טופס הסכמה לתנאי שימוש באינטרנט), התשע"ח-2018

הצעת חוק פרטית [פ/5324/20] של חבר הכנסת מיקי רוזנטל, המבקשת להוסיף לחוק הגנת הצרכן הסדר במסגרתו עוסקים יידרשו להנגיש את תנאי השימוש למשתמשים המעוניינים להירשם, על-מנת שיוכלו להבין במדויק את מהות הקשר אליו הם נכנסים.