ראיות אלקטרוניות

הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון – חיפוש בחומר מחשב וסמכות יושב ראש הכנסת), התשפ"א–2020

הצעת חוק פרטית [פ/2163/23] של חבר הכנסת אריאל קלנר, המבקשת להתאים את דיני החסינות מפני חיפוש, שחלים על חברי כנסת, "לעידן המחשב והטלפון החכם". ההצעה מבקשת לקבוע חסינות מפני חיפוש בחומר מחשב, ובכלל זה טלפונים חכמים, לחבר הכנסת ולעובדי לשכתו.

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי מכירת מטבעות דיגיטליים), התשפ"א-2020

הצעת חוק פרטית [פ/2104/23] של חבר הכנסת עודד פורר ואח', שמטרתה לתקן את האופן בו ממסים פעילות במטבעות דיגיטליים מבוזרים, כך שמטבע דיגיטלי אשר יעמוד בקריטריונים שנקבעו בפקודה, כדוגמת ביטקוין, יראוהו כנכס לעניין מיסוי על מכירתו.

ספאם ודואל

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 62)(מאגר צרכנים להגבלת שיחות שיווק מרחוק), התש"ף-2020

הצעת חוק ממשלתית [מ/1362] המבקשת לקבוע הסדר של Opt Out ביחס לשיחות שיווק טלפוניות, כך שניתן יהיה לקיים שיחות כאמור אלא אם כן צרכן סירב לכך באמצעות רישום אקטיבי למאגר "אל תתקשרו אלי". הצעת החוק עברה בכנסת בקריאה ראשונה ביום 14.9.2020.

עדכון: ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית ביום 11.11.2020 [לעיון הנוסח הצעת החוק ...

פרטיות וסייבר

טיוטת תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשפ"א-2020

טיוטת תקנות שפרסם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, המורה, בין היתר, על ביטול מאגר התמונות של בעלי רישיון הנהיגה, מהטעם שאין בו עוד צורך ועל-מנת להגן על פרטיות בעלי רישיונות הנהיגה.

רגולציה וממשל

טיוטת תקנות השבת אבידה (תיקון - אבידה יקרת ערך ודרכי פרסום), תשפ"א-2020

טיוטת תקנות מטעם המשרד לביטחון פנים, שמטרתה לעדכן את דרכי הפרסום בדבר אבידה יקרת ערך גם באתר האינטרנט של משטרת ישראל (כחלופה לדרכים הקיימות כיום), במטרה להנגיש את דבר האבידה לציבור רחב יותר וביעילות רבה יותר.