טיוטת תקנות סדר הדין הפלילי (תיקון)(הוראת שעה), התשפ"ג-2022

אולי יעניין אותך גם

מטרת (טיוטת) התקנות לקבוע כי רשות אכיפה, המפעילה מערך לשליחת הודעות מקוונות, תשלח לחייב, נוסף על ההמצאה בדואר, גם הודעה מקוונת על ביצוע עבירת תעבורה ועבירת קנס, וכן הודעה לתשלום קנס או הזמנה למשפט לעניין עבירת קנס. כיום, לפי חזקת המסירה בתקנה 44א לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד - 1974, רואים בעבירות הנ"ל את ההודעה על ביצוע העבירה, לתשלום קנס או הזמנה למשפט, כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה, אם חלפו 15 ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או את ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו, ולא עקב הימנעותו מלקבלן. התקנות נדרשות כדי לצמצם את התקלות הנובעות מהסתמכות בלעדית על דואר ודואר רשום.