טיוטת תקנות המידע הפלילי ותקנת השבים (מסירת פרטי הרישום למשטרה על ידי גוף המנהל הליך פלילי), התשפ"ב-2022

טיוטת תקנות שפרסמו משרד המשפטים והמשרד לביטחון הפנים. חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019, קובע בסעיף 2(ב) כי על גוף המנהל הליך פלילי למסור למשטרת ישראל פרטי רישום פלילי, פרטי רישום משטרתי ונתונים נלווים - בדרך ובמועד שיקבעו שר המשפטים והשר לביטחון הפנים. מטרת התקנות המוצעות היא להסדיר את אופן שבו יימסרו פרטי רישום אלה למערכת המידע הפלילי שמנהלת משטרת ישראל, לרבות האופן שבו תוגשנה ותטופלנה בקשות לתיקון טעות במרשם הפלילי.