סדר דין אזרחי

טיוטת תקנות בתי השרעיים (נט בתי הדין), התשפ"ב-2022

חוק סדרי הדין השרעיים וחוק הפרוצדורה האזרחית העות'מאני, לפיו דנים בתי הדין השרעים בישראל, אינם כוללים, פרט לדרכי ההמצאה הרגילות, אפשרות המצאת כתבי בי-דין, בפקסימיליה או באמצעות המערכת הממוחשבת, כגון "נט בתי הדין". על מנת לאפשר את השימוש במערכת החדשה, טיוטת התקנות מציעה להוסיף אפשרות המצאת כתבי בי-דין באמצעות "נט בתי הדין" וכן בפקסימיליה.

סדר דין אזרחי

טיוטת תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (נט בתי הדין), התשפ"ב-2022

תקנות סדר הדין בבתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ד-1964, אינן כוללות, פרט לדרכי ההמצאה הרגילות, אפשרות להמצאת כתבי בי-דין בפקסימיליה או דרך המערכת הממוחשבת "נט בתי הדין". טיוטת התקנות מציעה להוסיף אפשרות המצאת כתבי בי-דין, בדרכים שונות, לרבות דרך מערכת "נט בתי הדין".

זכויות יוצרים

תקנות זכות יוצרים (סדרי דין בבקשה לחשיפת זהותו של עושה פעולה בתוכן ברשת תקשורת אלקטרונית), התש"ף-2019

תקנות מכוח סעיף 60ח לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. 

בתיקון מספר 5 לחוק זכות יוצרים נקבעה מסגרת דיונית להליך של חשיפת זהותו של מי שעושה פעולות בתוכן ברשת תקשורת אלקטרונית (לפי פרק ח'1 לחוק, שייכנס לתוקף בתאריך 9.10.2019). לפי אותו הסדר, אדם שטוען כי הופרה זכות יוצרים שלו ברשת תקשורת אלקטרונית, רשאי לפנות לבית משפט מחוזי בבקשה שיורה לאדם מסוים למסור ...

זכויות יוצרים

טיוטת תקנות זכות יוצרים (סדרי דין בבקשה לחשיפת זהותו של עושה פעולה בתוכן ברשת תקשורת אלקטרונית), התשע"ט-2019

טיוטת תקנות מטעם משרד המשפטים, מכוח סעיף 60ח לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. 

בתיקון מספר 5 לחוק זכות יוצרים נקבעה המסגרת הדיונית להליך של חשיפת זהותו של מי שעושה פעולות בתוכן ברשת תקשורת אלקטרונית (לפי פרק ח'1 לחוק, שייכנס לתוקף בתאריך 9.10.2019). לפי אותו הסדר, אדם שטוען כי הופרה זכות יוצרים שלו ברשת תקשורת אלקטרונית, רשאי לפנות לבית משפט מחוזי בבקשה שיורה לאדם ...

סדר דין אזרחי

טיוטת תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס'...), התשפ"ב-2021

טיוטת תיקון מוצע לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018. התיקון מבקש להרחיב את השימוש באמצעים דיגיטליים, כגון דוא"ל ומסרונים, גם להמצאת מסמכים מבתי המשפט לבעלי דין שאינם מיוצגים. בנוסף, ובמטרה להרחיב את השימוש באמצעים דיגיטליים, התיקון מציע לבטל את האיסור הכללי בתקנות על המצאת כתב הגנה בדרך אלקטרונית ולהותיר את האיסור על כנו אך בנוגע להמצאת כתב תביעה או כל מסמך ...

סדר דין אזרחי

טיוטת תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (הוראת שעה), התש"ף-2020

ביום 30.3.2020 נוספה לתקנות סדר הדין האזרחי הוראת שעה המאפשרת המצאת כתבי בי-דין בדוא"ל בין צדדים להליך משפטי, על-מנת לאפשר חלופה פשוטה להעברת עותק קשיח באמצעות שליח ולהפחית קירבה לא הכרחית. תוקפה של הוראה זו הסתיים ביום 1.7.2020 וטיוטת תקנות זו מציעה להאריך אותה עד ליום 31.12.2020.