הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 33)(נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים מזרים והפקת נתוני זיהוי ביומטריים), התשפ"ב-2021

הצעת חוק ממשלתית [1458] לתיקון חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952. מטרת התיקון המוצע היא לקבוע הסדר שיאפשר זיהוי ואימות זהות של אזרחים זרים, תוך שימוש באמצעים ביומטריים שיינטלו מהם, ובנתונים ביומטריים שיופקו מהאמצעים כאמור, ובכלל זה להסדיר את הפעולות הנלוות לכך: ניהול מאגר מידע, הנפקת תעודות ביומטריות ועוד.