צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה)(הארכת תקופת הוראת השעה), התשפ"ג-2023

צו המאריך את תוקפה של הוראת שעה קודמת, המאפשרת המשך איסוף של טביעות אצבע למאגר הביומטרי, וזאת עד ליום 30.6.2024 [לעיון בטיוטת הצו].