תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, פרק __': העברת חובות לתשלום מס ערך מוסף ביבוא שירותים דיגיטליים

תזכיר החוק מציע תיקון לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, שנועד לאפשר גבייה יעילה של המס החל בשל רכישה של שירותים דיגיטליים מספקים בינלאומיים שמושבם אינו בישראל. התזכיר מציע לחייב תושבי חוץ המספקים שירותים אלה ברישום בישראל ובתשלום המע"מ הנובע מהשירותים הניתנים על ידם. דברי ההסבר לתזכיר החוק מוסיפים כי גביית המס החל על מתן שירותים דיגיטליים חיונית, הן לשם אכיפת תשלום מס אמת והגדלת הכנסות המדינה ממסים, והן לצורך מניעת אפליה לרעה של עסקים ישראלים המספקים ללקוחותיהם שירותים דומים, תחת נטל מס מלא.

התזכיר מגדיר "שירות דיגיטלי" כשירות הכולל, שירותי טלפוניה, פקס, גישה לאינטרנט, שידורי רדיו וטלוויזיה, שירות המאפשר פעילות מקוונת, שירות תיווך בין מוכר טובין או נותן שירותים לקונה, שירות הניתן באופן ממוכן על ידי מחשב, אספקת תכנים קוליים או חזותיים, הוראה מרחוק, אספקת תוכנות ויישומונים, ספרים, מוזיקה, משחקים לרבות משחקי מזל והימורים, תכניות טלוויזיה, סרטים ומכירת טובין בלתי מוחשיים.