הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 60)(איסור גביית עמלה בעד עסקת מכר מרחוק שנעשתה באינטרנט), התשע"ח-2018

הצעת חוק מטעם הכנסת [765], המבקשת לקבוע כי בעסקת מכר מרחוק שנעשית באמצעות האינטרנט, העוסק לא יגבה מהצרכן עמלה עבור ביצוע העסקה, אלא אם הוא גובה עמלה באותו סכום או שיעור עבור מכירת נכס או שירות זהים בעסקה שאינה עסקת מכר מרחוק.

הצעת חוק פרטיות דומות בעיקרן הוגשו במהלך הכנסת ה-20:[פ/36/20], [פ/37/20], [פ/3008/20], [פ/3955/20], הכנסת ה-19: [פ/1904/19], [פ/1760/19], והכנסת ה-18: [פ/2466/18].