מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 56)(ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל), התשע"ח-2017

הצעת חוק מטעם הכנסת [743] לתיקון חוק הגנת הצרכן. ההצעה נועדה להתמודד עם הקשיים של עוסקים מישראל המציעים רכישה באינטרנט של שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל.

אחריות ספקים

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הקלטת שיחות, שמירתן ומסירתן לצרכן), התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/4523/20] של חבר הכנסת איציק שמולי, שמטרתה לצמצם את הפער במידע המועבר באמצעות הטלפון בין העוסק לצרכן, בקשר לכל עניין הקשור לעסקה. ההצעה כוללת חובה בדבר הקלטת שיחות, שמירתן ומסירתן לצרכן (לרבות מסירתה באמצעי דיגיטלי). הצעת החוק מבוססת על תזכיר חוק הגנת הצרכן (תיקון - חובת הקלטת שיחות, שמירתן ומסירתן לצרכן על פי בקשתו)(תיקון מס' ...

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק סליקה אלקטרונית של שיקים (תיקון), התשע"ז-2017

הצעת חוק ממשלתית [1152] לתיקון חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-2016 (המסדיר את הכללים לפיהם תפעל המערכת הבנקאית בסליקה אלקטרונית של שיקים, שהיא הצגה של שיקים לצורך פירעונם באופן אלקטרוני). הצעת החוק עוסקת בשני תיקונים עיקריים לחוק: הראשון עוסק בסליקה של שיקים במטבע חוץ והשני בסליקה של שיקים בין בנקים ישראלים למוסדות פיננסיים זרים הרשאים לפי דין להציג לגבייה ...

אחריות ספקים

תזכיר חוק הגנת הצרכן (תיקון - חובת הקלטת שיחות, שמירתן ומסירתן לצרכן על פי בקשתו)(תיקון מס'), התשע"ז-2017

תזכיר חוק שמטרתו לצמצם את הפער במידע המועבר טלפונית בין עוסקים לצרכנים, בכל עניין הקשור לעסקה. בהתאם לתזכיר, עוסק המנוי בתוספת השנייה לחוק (תקשורת, חשמל, גז, מים ורפואה דחופה) וכן עוסק שמבצע שיווק מרחוק באמצעות הטלפון - (1) יקליטו כל שיחה עם צרכן, לרבות שיחה מהצרכן לעוסק; (2) יודיעו על הקלטת השיחה; (3) ישמרו את ההקלטה למשך שנתיים לפחות; (4) ימסרו ...

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון - תמונה של נזקי עישון על מוצרי טבק), התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/4531/20] של חבר הכנסת איל בן ראובן ואח', המציעה, בין היתר, להרחיב את האיסור הקיים כיום מכוח חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג-1983, כך שמגבלות החוק יחולו גם על פרסום ב"אתרי אינטרנט פנים ארציים".

אחריות ספקים

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 52), התשע"ז-2017

התיקון לחוק הגנת הצרכן קובע הסדר כללי בדבר הדרכים לביטולן של עסקאות צרכניות לפי החוק וחובת הגילוי של עוסקים בהקשר זה. היכן שעומדת לצרכן זכות ביטול של עסקה לפי החוק, או מכוח הסכם, העוסק יאפשר לו לבטל את העסקה בהודעה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן, לפי בחירת הצרכן - בעל פה (בטלפון או בהודעה במקום העסק); בדואר רשום; בדואר אלקטרוני; בפקסימיליה (אם ...

מסחר אלקטרוני

תזכיר חוק סליקה אלקטרונית של שיקים (תיקון), התשע"ז-2017

תזכיר חוק הכולל שני תיקוניים עיקריים מוצעים לחוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-2016. הראשון עוסק בסליקה של שיקים במטבע חוץ והשני בסליקה של שיקים בין בנקים ישראלים למוסדות פיננסיים שאינם בנקים ישראלים.