טיוטת תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (נט בתי הדין), התשפ"ב-2022

תקנות סדר הדין בבתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ד-1964, אינן כוללות, פרט לדרכי ההמצאה הרגילות, אפשרות להמצאת כתבי בי-דין בפקסימיליה או דרך המערכת הממוחשבת "נט בתי הדין". טיוטת התקנות מציעה להוסיף אפשרות המצאת כתבי בי-דין, בדרכים שונות, לרבות דרך מערכת "נט בתי הדין".