טיוטת תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין)(תיקון), התשפ"ד-2024

בשל העומס על מערכת בתי המשפט, התכנס צוות לבחינת שינוי אפשרי בהליכי תביעות קטנות, כדי לשפר את השירות למתדיינים, להפחית את העומס על בתי המשפט, ולייעל את עבודתם. טיוטת התקנות המוצעות מבוססת על המלצות הצוות. במסגרתן, ניתנת לבית המשפט סמכות מפורשת להכריע בהליך במקרים המתאימים, על יסוד הכתב מבלי לקיים דיון, וכן לדון בתביעה באמצעים טכנולוגיים חלף קיום דיון פרונטאלי בבית המשפט.