טיוטת תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס'...), התשפ"ב-2021

טיוטת תיקון מוצע לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018. התיקון מבקש להרחיב את השימוש באמצעים דיגיטליים, כגון דוא"ל ומסרונים, גם להמצאת מסמכים מבתי המשפט לבעלי דין שאינם מיוצגים. בנוסף, ובמטרה להרחיב את השימוש באמצעים דיגיטליים, התיקון מציע לבטל את האיסור הכללי בתקנות על המצאת כתב הגנה בדרך אלקטרונית ולהותיר את האיסור על כנו אך בנוגע להמצאת כתב תביעה או כל מסמך אחר הפותח את ההליך.