תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים), התשע"ה-2015

תזכיר חוק שמטרתו, בין היתר, לקבוע רגולטור פיננסי (המפקח על נותני שירותים פיננסיים) שיפקח על פעילות נותני שירותי מטבע ועל פעילות העמדת אשראי חוץ-בנקאי. התזכיר מגדיר מהו "נכס פיננסי" שעליו תחול האסדרה וקובע כי "מטבע וירטואלי" ייחשב כנכס פיננסי.