הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים), התשע"ו-2015

חוק המבקשת לקבוע מתווה לאסדרת פעילותם של נותני שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים, כגון נותני שירותי מטבע ונותני שירותי אשראי חוץ מוסדי. הצעת החוק מגדירה "נכס פיננסי" גם כ"מטבע וירטואלי", על-מנת לאפשר פיקוח גם על שוק השירותים הפיננסיים שאינם נכסים מוחשיים.