חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016

החוק נועד להסדיר את פעילותם של נותני שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים (נותני שירותי מטבע ונותני שירותי אשראי חוץ-מוסדי). בין היתר קובע החוק כי משרד האוצר יפקח על מי שעוסק בניהול, שמירה או המרה של מטבע וירטואלי.