בינה מלאכותית

בקשות לרישום פטנטים מס' 268605, 268604 - ד"ר סטפן ל. תאל'ר

פרשנות המילה "ממציא" בחוק הפטנטים היא בן־אנוש ואין להרחיבה כדי לכלול בינה מלאכותית (החלטה, רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר, אופיר אלון):

העובדות: המבקש הגיש בקשות לרישום פטנט בהן ציין כי הממציא הוא "Dabus" - מכונה מבוססת בינה מלאכותית. תהליך האמצאה של המכונה כולל 2 שלבים: יצירת רעיונות חדשים על ידי רשת נוירונים מלאכותית שאומנה באמצעות מידע כללי מעולמות ידע מגוונים; ובחירת ...

פטנטים

בקשה לפטנט מס' 168734 (השגה על החלטת בוחן) - בעניין המבקשים אנה וראובן ברמן

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, אסא קלינג): בקשה להשיג על החלטת בוחן לדחות את הבקשה לפטנט. עניין הבקשה ב"שיטה ומערכת לחיוב רכב בגין חניה". הבוחן סבר כי השיטה והמערכת אינן כשירות פטנט, לאור הוראות סעיף 3 לחוק הפטנטים. לדעתו, השיטה אינה מתארת פתרון טכני המיועד לשימוש תעשייתי, אלא מדובר בשיטה עסקית לחיוב רכב בגין חניה. הבוחן סבר, בין היתר, כי שלבי ...

פטנטים

בקשה לפטנט מספר 190125 - Digital Layers Inc

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, אסא קלינג): בקשה להשיג על החלטת בוחנת הפטנטים לסרב לקבל בקשת פטנט, לגבי "שיטה, מערכת, ומכשיר להעברת שכבות מדיה". נפסק - לאור שחרור הבוחן מבחינת ההיבטים האחרים המנויים בסעיף 3 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967, ומשלא העלתה הבוחנת ליקויים באשר להיות האמצאה מועילה או ניתנת לשימוש תעשייתי, נותרת השאלה האם מדובר באמצאה בכל תחום טכנולוגי לפי סעיף 3 ...

פטנטים

בקשה לפטנט מס' 171773 (השגה על החלטת בוחן) - בעניין המבקש מרדכי טייכר

(החלטה, רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, אסא קלינג): עניין בקשת הפטנט באמצאה בשם "מכשיר ושיטה לניהול משחקי חברה". לאחר בחינה ראשונה, מצאה הבוחנת שאין האמצאה כשירת פטנט, לאור דרישות ס' 3 לחוק הפטנטים, בין היתר משום שעניינה בתהליכים מחשבתיים ועיבוד על-ידי מחשב, אשר כשלעצמם אינם טכנולוגיים. נפסק - ס' 3 לחוק קובע את התנאים לכשירות אמצאה לפטנט. הסעיף הרחיב את ...

סימני מסחר

בקשה לרישום מדגם 45452

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, אסא קלינג): בקשת המדגם של המבקשת נמצאה לא כשירה על-ידי מחלקת המדגמים, מאחר ונמצאו פרסומים שקדמו להגשתה. הפרסומים הללו הם מדגמים רשומים זרים, הנגישים ברשת האינטרנט באתרים של משרדי קניין רוחני זרים באירופה. המבקשת השיגה על ההחלטה וטענה כי יש להראות כי מאן דהוא ישראלי ביקר באתר והתרשם באופן בלתי אמצעי מהפרסום הרלבנטי. עמדת ...

פטנטים

בקשת פטנט מספר 201892

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, אסא קלינג): בקשה להשיג על החלטת בוחן לסרב לבקשת פטנט לגבי אמצאה שכותרתה "מערכת דואר אלקטרוני". לשיטת המבקש, עניין האמצאה במערכת דוא"ל המאפשרת שימוש במספר טלפון בינלאומי גם כשם משתמש של תיבת דוא"ל של לקוח. עיקר הליקויים עליהם עמדו הבוחנים הם העדר חידוש והתקדמות אמצאתית, לאור הוראות סעיפים 4 ו-5 לחוק הפטנטים. נפסק - ...

סימני מסחר

בקשה לרישום מדגמים 51594, 51593

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, הפוסקת ז'קלין ברכה): השגה על החלטת מחלקת המדגמים לדחות בקשות לרישום מדגמים שהוגשו על-ידי חברת Tequila Cuervo, S.A. DE C.V, ביחס לבקבוקי משקאות אלכוהוליים, בשל פרסומים קודמים באינטרנט. המבקשת טענה, בין היתר, כי הפרסומים שצוטטו אינם עומדים בתנאי חוזר רשם 69, שעניינו "פרסום מדגם באינטרנט כפרסום בישראל" ולפיכך אין בהם כדי לפגוע בכשירות המדגמים ...