בקשה לפטנט מס' 171773 (השגה על החלטת בוחן) - בעניין המבקש מרדכי טייכר

(החלטה, רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, אסא קלינג): עניין בקשת הפטנט באמצאה בשם "מכשיר ושיטה לניהול משחקי חברה". לאחר בחינה ראשונה, מצאה הבוחנת שאין האמצאה כשירת פטנט, לאור דרישות ס' 3 לחוק הפטנטים, בין היתר משום שעניינה בתהליכים מחשבתיים ועיבוד על-ידי מחשב, אשר כשלעצמם אינם טכנולוגיים. נפסק - ס' 3 לחוק קובע את התנאים לכשירות אמצאה לפטנט. הסעיף הרחיב את תחומי האמצעות כשירות הפטנט גם "לכל תחום טכנולוגי". כאשר יש לפרש את הביטוי "בכל תחום טכנולוגי", יש להביא בחשבון את מכלול האינטרסים ואת תמונת המצב הטכנולוגית לפיה תחומי התוכנה, טכנולוגיות המידע והתקשורת נוטלים כיום חלק משמעותי במרבית התחומים הטכנולוגיים ודורשים התייחסות עדכנית. על-מנת שאמצאה תיחשב כשירה לפטנט, בין אם היא נתבעת כמוצר ובין אם היא נתבעת כתהליך, יתרחש תהליך טכנולוגי מוחשי, שמשמעו ביטוי של תכונות פיזיות בדבר כלשהו עליו מבוצעת האמצאה או באופי הפעולה אותה המוצר או התהליך מבצעים. יש לבחון את האמצאה בכללותה, מבלי להפריד את רכיביה ומבלי להתמקד ברכיב אחד או קבוצת רכיבים אחת. יש לבחון האם האמצאה מביאה בכללותה לתרומה שיש לה ביטוי ממשי בתחום טכנולוגי. אופן כתיבת הבקשה במקרה דנן מייחס חשיבות לשילובם של רכיבי מחשב באמצאה, אולם אין הבקשה ממוענת אל בעל מקצוע בתחום טכנולוגי קונקרטי. המבקש מוצא שבאמצאה רכיבים המקנים לה אופי טכנולוגי מוחשי, כגון המעבד, מאגר המידע, אמצעי התקשורת והקלט ועוד. עיון בבקשה עצמה אינו מעיד על כל ביטוי או שינוי בתכונות הפעולה המוחשית של הרכיבים האמורים. מדובר ברכיבים סטנדרטיים ביותר, שגם המבקש עצמו מפרט בבקשה שהם חסרי כל ייחוד טכנולוגי בהקשרה של האמצאה. אין באמצאה שימוש אשר יש בו לשנות את הפעולה הטכנולוגית הסטנדרטית של הרכיבים הנ"ל. אם בכלל, הרי שהשינוי שהאמצאה גורמת הוא ברמת האינטראקציה בין המשתתפים. אין זה שינוי של דבר מה טכנולוגי. מערכת יחסים והתנהגות אנושית אינם כשלעצמם ניתנים להגנת פטנט. אין לקבל את השגת המבקש. הבקשה נדחית.