בקשה לרישום מדגמים 51594, 51593

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, הפוסקת ז'קלין ברכה): השגה על החלטת מחלקת המדגמים לדחות בקשות לרישום מדגמים שהוגשו על-ידי חברת Tequila Cuervo, S.A. DE C.V, ביחס לבקבוקי משקאות אלכוהוליים, בשל פרסומים קודמים באינטרנט. המבקשת טענה, בין היתר, כי הפרסומים שצוטטו אינם עומדים בתנאי חוזר רשם 69, שעניינו "פרסום מדגם באינטרנט כפרסום בישראל" ולפיכך אין בהם כדי לפגוע בכשירות המדגמים לרישום. נפסק - ס' 30(1) לפקודת הפטנטים והמדגמים קובע את תנאי הכשירות של מדגם לרישום. דרישת החידוש או העדר הפרסום של מדגם הינה טריטוריאלית. בשנת 2008 פרסם הרשם את חוזר 69, שקבע כי "ניתן לצטט כנגד החידוש במדגם, בין היתר, גם מדגמים שפורסמו באינטרנט לפני תאריך הגשת הבקשה בישראל וזאת כאשר קיימת ראיה לגבי תאריך הפרסום". חוזרי רשם מהווים הנחיות מינהליות, אשר רשם הפטנטים מוסמך להוציא במסגרת סמכותו ובכפוף לדינים לפיהם הוא פועל. חוזר הרשם נולד מן הצורך לתת מענה למצב בו מדגמים פורסמו באינטרנט ורק לאחר מועד פרסומם הוגשו בקשות לרישומם בישראל. הרשם סבר כי אין הבוחן יכול להתעלם מקיומם של פרסומים אלה, שהיו נגישים במועד פרסומם גם לציבור הישראלי. השאלה האם בפועל הגיע הפרסום לידיעת מאן דהוא אינה רלוונטית ודי בכך שניתן היה להגיע לפרסום באמצעים סבירים. אין שונה הדין של פרסום באינטרנט מן הדין של פרסום בנייר. בעניין זה מתחייבת הפרשנות המוצעת בחוזר מתכלית החקיקה, אשר שוללת את הגנת המדגם הרשום ממדגמים שפורסמו לציבור הישראלי בכל אמצעי שהוא. לנוכח האמור, נדחית טענת המבקשת כי חוזר הרשם בטעות יסודו. אין לקבל את טענת המבקשת כי בהעדר אפשרות להניח כי האתר נצפה על-ידי ישראלים, לא ניתן לראות בפרסום באינטרנט כפרסום בישראל כמשמעותו בסעיף 30 לפקודה.

הפרסום הנדון הינו פרסום שיווקי באתר העוסק בממכר משקאות אלכוהוליים. התאריך המצויין באתר קודם לתאריך דין הקדימה של הבקשה לרישום המדגם ומהווה הבסיס להשגת הבוחן באשר להעדר חידוש במדגם. אין מחלוקת כי המבקשת משווקת את המוצרים משנת 1942 ואולם היא טוענת כי הבקבוקים נושאי הבקשות למדגמים שווקו לראשונה בשנת 2010. אופיה המיוחד של רשת האינטרנט מחייב זהירות רבה בהתייחסות לתוכן המידע המוצג בה. הרשת מורכבת ממידע שמידת אמינותו ומהימנותו משתנה מאתר לאתר. תהליך שינוי התוכן או החלפתו הינו מהיר וקשה לאיתור. במקרה דנן, בשל אופי האתר, מתקבל על הדעת כי תוכן דפי האינטרנט משתנה מעת לעת, באופן שמוחלפת תמונת המוצר או מחירו מתעדכן בהתאם לשינויים המתרחשים בשוק. בשונה מתוכן חדשותי הנושא תאריך ברור, או פרסום שמקורו בגורם רשמי, המידע באתר שיווקי אין בו את מידת המהימנות הנדרשת להוכחת תאריך פרסום המידע. אין להבין מכך כי רק פרסומים שמקורם במשרדי הפטנטים והמדגמים בעולם עומדים בסטנדרטים הנדרשים ליישום חוזר הרשם. ניתן להסתמך לפי החוזר על פרסומים רשמיים נוספים, קטלוגים אינטרנטיים ופרסומים מטעם המבקש עצמו, בתנאי שניתן לקבוע את תאריך הפרסום במידת וודאות גבוהה. לסיכום, לא ניתן היה לקבוע את תאריך הפרסום במידת הוודאות הנדרשת. יש להורות על רישום המדגמים.