בקשה לפטנט מספר 190125 - Digital Layers Inc

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, אסא קלינג): בקשה להשיג על החלטת בוחנת הפטנטים לסרב לקבל בקשת פטנט, לגבי "שיטה, מערכת, ומכשיר להעברת שכבות מדיה". נפסק - לאור שחרור הבוחן מבחינת ההיבטים האחרים המנויים בסעיף 3 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967, ומשלא העלתה הבוחנת ליקויים באשר להיות האמצאה מועילה או ניתנת לשימוש תעשייתי, נותרת השאלה האם מדובר באמצאה בכל תחום טכנולוגי לפי סעיף 3 לחוק. בעניין טייכר פורטו מספר קריטריונים העשויים לסייע בבחינת היותה של אמצאה בתחום טכנולוגי: יש לבחון את האמצאה בכללותה ללא הפרדת רכיביה ומבלי להתמקד בקבוצת רכיבים אחת או ברכיב אחד; תרומתה של האמצאה בכללותה תיבחן לעומת הידע הקודם כפי שזה זוהה על ידי המבקש בבקשת הפטנט; יש לבחון האם מביאה האמצאה לתרומה שיש לה ביטוי ממשי בתחום טכנולוגי [עניין United Technologies - ע"ש 23/94; עניין ברמן]. תהליך טכנולוגי מוחשי יזוהה מקום בו ישנו ביטוי של תכונות פיסיות בדבר כלשהו עליו מבוצעת האמצאה או באופי הפעולה אותה המוצר או התהליך מבצע. מהתביעות הבלתי תלויות עולה שבבחינת האמצאה בכללותה, מדובר בתהליך של יצירה מקומית של קובץ המאחד שכבות מדיה שהורדו בנפרד מבסיס נתונים ייעודי יחד עם מערכת פיסית המאפשרת גישה מרחוק לחלק מרבדי קבצי השמע. תוצאת השימוש באמצאה היא יצירה, תוך שימוש במודול ערבוב וסנכרון, של קובץ שמע חדש המורכב מלפחות חלק מרבדי קובץ השמע המקורי באמצעות מערכות המאפשרות גישה ועבודה מרחוק. אין המדובר באמצאה שהיא יישום מופשט של תהליך מחשבתי טהור או שיטה עסקית כפי שסברה הבוחנת. האמצאה כוללת קשרי גומלין בין רכיבים טכנולוגיים וחלוקת פעולות המגדירה את פעולותיו של כל רכיב. יש בבקשה גם חריגה מעבר לאוטומציה גרידא והיא ממוענת לבעל מקצוע טכנולוגי. בהצטבר כלל הדברים הללו עולה שהאמצאה שבבקשה דנן בעלת אופי טכנולוגי מוחשי ולכן באה בגדר תחום טכנולוגי. יש לקבל את הבקשה לפטנט.