בקשת פטנט מספר 201892

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, אסא קלינג): בקשה להשיג על החלטת בוחן לסרב לבקשת פטנט לגבי אמצאה שכותרתה "מערכת דואר אלקטרוני". לשיטת המבקש, עניין האמצאה במערכת דוא"ל המאפשרת שימוש במספר טלפון בינלאומי גם כשם משתמש של תיבת דוא"ל של לקוח. עיקר הליקויים עליהם עמדו הבוחנים הם העדר חידוש והתקדמות אמצאתית, לאור הוראות סעיפים 4 ו-5 לחוק הפטנטים. נפסק - לאורך הבחינה הוצגו בפני המבקש 4 פרסומים שיש בהם לשלול את כשירות האמצאה המתוארת בבקשה לפטנט. הפרסומים, או למצער חלקם, מגלים את כל רכיבי האמצאה הנתבעת. כבר ב-2007 היו ספקים שעשו שימוש במבנה תיבת דוא"ל המכילה את מספר הטלפון כשם משתמש. אין בטענת המבקש כי ישנה חשיבות להגדרת המספר המזהה כמספר טלפון בינלאומי כטעם להצביע על התקדמות אמצאתית, אפילו קטנה. משבפרסומים נעשה שימוש במספר טלפון כלשהו כאמצעי לזיהוי ייחודי, הרי שגלומה בכלל זה גם האפשרות שייעשה שימוש במספר טלפון בינלאומי. הבקשה נדחתה.