חוק הפטנטים (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012

תיקון רחב לחוק הפטנטים, הקובע, בין היתר, שהגשת בקשה לפטנט תוגש גם על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב וכן כי הרשם יפרסם באינטרנט הודעה בדבר פתיחת תיקי בקשות לעיון הציבור, באופן מקוון.