ספאם ודואל

תזכיר חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס'...)(סימון מסר המוני המופץ באמצעות יישום אוטומטי), התשפ"ב–2022

מטרת תזכיר החוק זאת היא הגברת השקיפות במרחב המקוון בנוגע לשימוש באמצעים ויישומים טכנולוגיים המאפשרים הפצת מסרים באופן אוטומטי ולצמצם את התופעה של הטיית דעת הקהל באמצעות שימוש באמצעים ויישומים כאמור. התזכיר מציע לחייב גורם, המפיץ ברשתות החברתיות הגדולות מסר ובכלל כך מידע, תגובה או סימן, תוך שימוש ביישום המאפשר את הפרסום באופן אוטומטי, לנהוג בשקיפות ולסמן מסר זה. באופן זה, משתמשי ...

פרטיות וסייבר

תזכיר חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 19 – הוראת שעה)(פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה), התשפ"ב-2022

החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991, מאפשר לבני משפחה לפנות לבית משפט בבקשה לקבלת צו הגנה, בהתקיים העילות הקבועות בחוק. אין כיום בחוק כלי המסייע באכיפת הצו ומעקב אחר קיומו בזמן אמת. מטרת החוק המוצע היא לאפשר לביהמ"ש במקרים המתאימים להטיל תנאים לפיקוח על קיומו של צו הגנה, באמצעות פיקוח טכנולוגי המבוסס על טכנולוגיית GPS. הפיקוח יאפשר ניטור רציף ובזמן אמת אחר ...

פשעי מחשב

טיוטת צו איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשפ"ב-2022

טיוטת צו שנועדה להוסיף את העבירות לפי סעיפים 2-6 לחוק המחשבים, התשנ"ה-1995, לתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, כך שפעולות ברכוש הקשור אליהן יקבעו כעבירות של הלבנת הון לפי סעיפים 3-4 לחוק. חוק איסור הלבנת הון מגדיר "רכוש אסור" כרכוש שמקורו בעבירות המפורטות בתוספת הראשונה, או ששימש לביצוען, איפשר את ביצוען, או רכוש שהעבירות נעברו באמצעותו. הפללת פעולות ברכוש ...

פרטיות וסייבר

טיוטת תקנות נתיבים מהירים (הגנת הפרטיות), התשפ"ב-2022

חוק נתיבים מהירים, התש"ס-2000, מסמיך את שרת התחבורה להכריז על נתיב כ"נתיב מהיר", המוגדר כנתיב שהנסיעה בו כרוכה בתשלום אגרה ושניתנת בו עדיפות לנסיעת רכב ציבורי. בתיקון מס' 3 לחוק נוספו סמכויות לבעלי זיכיון לפי החוק, לרבות סמכויות להצבה, לתפעול ולתחזוקה של מצלמות לשם זיהוי רכב שנסע בנתיב המהיר וספירת הנוסעים ברכב, ולהפקת צילומים שתועדו במצלמות למטרה האמורה, בכפוף להוראות ...

פרטיות וסייבר

טיוטת צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר (הארכת תקופת תוקפו של מסמך זיהוי)(הוראת שעה), התשפ"ב–2022

טיוטת צו מטעם משרד הפנים להערות הציבור. טיוטת הצו מבקשת לקבוע כי תוקפם של מסמכי זיהוי (תעודות זהות ומסמכי נסיעה) יהיה לתקופה שלא תעלה על עשר שנים – גם כאשר מדובר בתושב שלא נתן את הסכמתו לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי. כך, תוקפו של מסמך זיהוי של תושב שרק תמונת תווי הפנים שלו נכללה במאגר הביומטרי, לא יוגבל לחמש שנים אלא ...

פרטיות וסייבר

טיוטת תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה)(תיקון), התשפ"ב-2022

טיוטת תקנות. שרת הפנים הודיעה כי בכוונתה להפעיל את סמכותה לפי סעיף 5א לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז–2017, ולהורות על הנפקת מסמכי זיהוי לתקופה של עד 10 שנים, ללא תלות במתן הסכמה לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי, בשונה מהמצב שהיה עד כה, כאשר לתושב שרק תמונת פניו הוכללה ...

סדר דין פלילי

טיוטת צו להארכת תוקפו של חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש, התשפ"ב-2022

בחודש אוגוסט 2020 נחקק חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020. החוק מסדיר השתתפות עצורים ואסירים בדיונים בעניינם בבית המשפט, בהיוועדות חזותית, ונועד לתת מענה לחשש להתפשטות נגיף הקורונה במקומות המעצר ובבתי הסוהר. ההסדר בחוק נקבע כהוראת שעה, שהוארכה מעת לעת. טיוטת הצו מציינת כי לפי הערכת משרד הבריאות, עדיין ...

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - מסירת מסמך עיקרי עסקה בשפה שבה נעשה שיווק מרחוק), התשפ"ב - 2022

הצעת חוק פרטית [פ/3744/24] של חברת הכנסת לימור מגן תלם, המציעה לחייב עוסק להעביר לצרכן מסמך ובו פירוט של עיקרי העסקה - בשפה שבה נעשה שיווק מרחוק. הצעת החוק קובעת כי בכל עסקה בה העוסק פונה לצרכן בשיווק מרחוק בשפה שאינה השפה העברית, והוא נדרש לספק מסמך על עיקרי העסקה לצרכן, יהיה על העוסק להציע לצרכן מסמך עיקרי עסקה בשפה ...