פרטיות וסייבר

הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון - תובענה ייצוגית בשל פגיעה בפרטיות), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/1190/24] של חברת הכנסת תמר זנדברג, המבקשת לתקן את התוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, כך שתתווסף לרשימת העילות בשמן ניתן להגיש תביעה ייצוגית גם עילה של פגיעה בפרטיות.

הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל [פ/5489/20], ובכנסת ה-23 על-ידי חברת הכנסת קארין אלהרר [פ/1339/23] ועל-ידי חברת הכנסת תמר זנדברג ...

תקשורת

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - צבירת יחידות של שירותי גלישה באינטרנט באמצעות רט"ן), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/1616/24] של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, המבקשת לאפשר צבירה של יתרת חבילת הגלישה שלא נוצלה על-ידי המנוי, כך שהיתרה הלא מנוצלת תעבור למכסת חבילת הגלישה של החודש העוקב. הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-23 על-ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס [פ/623/23]; ובכנסת ה-20 על-ידי חברת הכנסת לוי אבקסיס וקבוצת חברי כנסת [פ/5080/20].

הצעות חוק דומות, ...

אחריות ספקים

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - חובת סינון אתרים פוגעניים), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/1564/24] של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, המבקשת להרחיב את החובה לסינון אתרים פוגעניים הקבועה כיום בסעיף 4ט לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ולהטיל חובה לאספקת שירות סינון אתרים כברירת מחדל.

הצעות חוק זהות או דומות בעיקרן הוגשו בכנסת ה-18 על-ידי חברת הכנסת ליה שמטוב [פ/4457/18]; בכנסת ה-19 על-ידי חברי הכנסת אמנון כהן ואברהם מיכאלי [פ/1111/19], ...

פרטיות וסייבר

טיוטת צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשפ"א-2021

טיוטת צו להערות הציבור מטעם משרד הפנים. מטרת הצו לשנות את התוספת הראשונה לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009, ולכלול בה את רשות שדות התעופה כגוף ציבורי שעובדיו יהיו מוסמכים בהתאם לסעיף 6(א)(9) לחוק, לבצע אימות זהות ביומטרי של בעל מסמך נסיעה ביחס לפרטים השמורים בשבב, לצורך ביצוע תפקידיהם על פי חוק במעברי הגבול.

פרטיות וסייבר

טיוטת תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון), התשפ"א-2021

טיוטת חקיקת משנה מטעם משרד הפנים להערות הציבור. מטרתו העיקרית של התיקון היא להסדיר הוראות לעניין הזדהות ברמת ודאות גבוהה ובטוחה של בעלי תיעוד חכם (תעודות זהות ומסמכי נסיעה) ביחס לנתונים השמורים בשבב הנמצא בתיעוד, לצורך שיפור שירותים והנגשת שירותים מרחוק, מכח סעיף 6(ד1) לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון), התש"ע-2009. מוצע להוסיף ...

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקה במסרון ומסירת אישור על קבלת הודעת ביטול), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/105/24] של חבר הכנסת ינון אזולאי ואח', המבקשת לתת מענה לקושי של צרכנים לברר אם הודעת ביטול שמסרו התקבלה. ההצעה מבקשת לקבוע כי עוסק יודיע לצרכן, בתוך 24 שעות, על קבלת הודעת הביטול באותו אמצעי שבו קיבל העוסק את הודעת הביטול. ואולם, אם מסר הצרכן את הודעת הביטול בעל פה, ישלח העוסק את האישור על קבלת הודעת ...

חופש הביטוי

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - הגנה על קטינים מפני תכנים פוגעניים באינטרנט), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/362/24] של חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר. לפי דברי ההסבר להצעה, היא נועדה להגביר את מודעות המנויים לשירותי גישה לאינטרנט לכך שהם עשויים להיות חשופים לתוכן פוגעני, ולאפשרותם לסנן את התכנים שאליהם ייחשפו הם או ילדיהם. עוד נועדה ההצעה לקבוע מנגנון להתקנת שירות סינון לתכנים מסוימים באינטרנט כדי להגן על קטינים מפני חשיפה לתוכן פוגעני.

הצעות חוק ...

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/1905/24] של חברת הכנסת גילה גמליאל, המבקשת לקבוע כי בעסקת מכר מרחוק הנעשית באמצעות האינטרנט, לא יגבה העוסק עמלה בעד עשיית העסקה, אלא אם הוא גובה עמלה בשיעור זהה במכירת מוצרים או שירותים זהים בעסקה שאינה עסקת מכר מרחוק.

הצעת חוק דומה מטעם הכנסת [765] הוגשה בשנת 2018. הצעות חוק פרטיות, זהות ודומות בעיקרן, הוגשו ...