חתימות אלקטרוניות

האם החתימה האלקטרונית המאושרת תסולק ממעמדה?

משרד המשפטים פרסם היום להערות הציבור את תזכיר חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 3), התשע"ז-2017. בלב התזכיר - החלפת ההוראה המחייבת שימוש בחתימה אלקטרונית מאושרת במקום שנדרשת חתימה לפי חיקוק, בהוראה גמישה יותר. התוצאה, אם יאומץ התזכיר - החתימה המאושרת תאבד את אחד מיתרונותיה המרכזיים על פני חתימה אלקטרונית מאובטחת.

דברי ההסבר לתזכיר החוק מציינים כי בחלוף השנים התברר ...

חתימות אלקטרוניות

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - שינוי בחוזה שנחתם בחתימה באמצעי אלקטרוני), התשע"ג-2013

הצעת חוק פרטית [פ/1057/19] של חבר הכנסת אמנון כהן, המציעה לחייב עוסק למסור לצרכן עותק מחוזה שעליו חתם באמצעי אלקטרוני (על-גבי מסך מחשב או פד אלקטרוני המחובר למחשב) וכן לאסור שינוי בחוזה שנחתם באמצעי אלקטרוני, אלא אם כן השינוי נחתם בכתב יד ובנפרד. הצעת חוק זהה [פ/2277/18] הוגשה בכנסת ה-18 על-ידי חברי הכנסת אמנון כהן, מירי רגב ואח'.
חתימות אלקטרוניות

הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10)(העברת מסמך בדרך דיגיטלית), התשע"ו-2016

הצעת חוק מטעם הכנסת (622) המציעה לייעל את תהליך הטיפול בתשלום לטובין ולשירותים הניתנים על-ידי המדינה, וזאת על-ידי קביעת חובה להעביר את המסמכים הקבועים בסעיף 18ב להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973, באופן דיגיטלי (בעסקאות בין המדינה או גופים מתוקצבים ובין ספקים עמם הם מתקשרים). החתימה על המסמכים הללו תהיה באמצעות חתימה אלקטרונית מאובטחת או מאושרת.

חתימות אלקטרוניות

הצעת חוק חובת מתן שירות באמצעות דואר אלקטרוני, התשע"ד-2014

הצעת חוק פרטית [פ/2386/19] של חבר הכנסת עפר שלח ואח', המבקשת לקבוע כי מוסד המאפשר לפנות אליו בכתב (לרבות הגשת מסמכים), יאפשר לעשות כן גם באמצעות דואר אלקטרוני, לרבות חתימת שמו באמצעות חתימה אלקטרונית.

חתימות אלקטרוניות

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - שינוי בחוזה שנחתם בחתימה באמצעי אלקטרוני), התש"ע-2010

הצעת חוק פרטית [פ/2277/18] של חברי הכנסת אמנון כהן, מירי רגב ואח', המציעה לחייב עוסק למסור לצרכן עותק מחוזה שעליו חתם באמצעי אלקטרוני (על-גבי מסך מחשב או פד אלקטרוני המחובר למחשב) וכן לאסור שינוי בחוזה שנחתם באמצעי אלקטרוני, אלא אם כן השינוי נחתם בכתב יד ובנפרד.