פרטיות, אבטחת מידע וסייבר

פרטיות, אבטחת מידע וסייבר

שירותים מבוססי מיקום, מאגר ביומטרי, מצלמות טלוויזיה במרחב הציבורי, עקבות גנטיים ונתוני תקשורת - כיצד מסדיר הדין הישראלי את הזכות לפרטיות.

תוכן

על הזכות לפרטיות בדין הישראלי

מעמד הזכות לפרטיות

הזכות לפרטיות מעוגנת בסעיף 7 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. ככזו היא בעלת מעמד חוקתי על-חוקי.  חוק היסוד קובע, בין השאר, כי כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו וכי אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו. בית המשפט העליון עמד לא אחת על מרכזיותה של הזכות לפרטיות במערך זכויות האדם והאזרח בישראל ועל ...

תוכן

העברת מידע אישי אל מחוץ לישראל

תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), התשס"א-2001 שהותקנו מכוח חוק הגנת הפרטיות קובעות כי לא יעביר אדם מידע ולא יאפשר העברה של מידע ממאגר מידע בישראל אל מחוץ לגבולותיה, אלא אם כן התקיים אחד התנאים הבאים –

1. דין המדינה שאליה מועבר המידע, מבטיח רמת הגנה על מידע שאינה פחותה, בשינויים המחויבים, מרמת ההגנה על ...

תוכן

פרטיות בבנקאות

הוראות הפיקוח על הבנקים – נוהל בנקאי תקין (נב"ת)

בנקאות פתוחה

368

בנקאות פתוחה יוצרת סביבת סיכונים חדשה ואתגרים בתחום ניהול הסיכונים, בעיקר בכל הקשור לסיכוני אבטחת מידע וסיכוני פרטיות. ההוראה מסדירה, בין השאר, את החובות של הבנקים וחברות כרטיסי האשראי בבנקאות הפתוחה, את ההגנות ללקוח כמו גם את הכלים לניהול הסיכונים של הבנקים וחברות כרטיסי האשראי.

ניהול טכנולוגיות מידע ...

קישור

חוק הגנת הפרטיות ותיקוניו

הצעות החוק לתיקון חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 במרוצת השנים, לרבות פרוטוקולי הדיונים בכנסת, מאתר הרשות להגנת הפרטיות.

תוכן
תוכן

שוק ההון והביטוח - חוזרים ותקנות

מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני

חוזר מספר 2020-9-12

27.4.2020

חוזר זה קובע מבנה של "רשומה אחוד" אשר תשמש את הגופים המוסדיים, בעלי הרישיון, מעסיקים וצרכני מידע נוספים בתחום החיסכון הפנסיוני להעברת נתונים במסגרת הפעולות העסקיות השונות המתבצעות ביניהם תוך הבטחת העקרונות הבאים: (א). קבלת מידע והעברתו באופן שלם, מדויק, מהימן וזמין, הניתן לשליפה ואחזור במהירות ובאפקטיביות לצורך ...

מאמר

תקנות אבטחת מידע

ביום 21 במרץ 2017, אישרה ועדת חוק, חוקה ומשפט את תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז- 2017 ("התקנות"). בכך מסתיים הליך חקיקה שהחל ברשות למשפט, טכנולוגיה ומידע בשנת 2010 ובמסגרתו פורסמו טיוטות לתגובות הציבור. התקנות כוללות רפורמה מרחיקת-לכת בהשוואה לתקנות המיושנות משנת 1986 שזה מכבר לא התאימו לאתגרי הזמן הזה. בין השאר, לראשונה בישראל, הן מטילות במקרים מסוימים ...

קישור

ההכרה האירופאית בישראל כבעלת רמה נאותה של הגנה על מידע אישי

הדירקטיבה להגנה על מידע אישי באירופה - Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data - וכן התקנות הכלליות להגנה על מידע שיחליפו אותה במאי 2018 (General Data Protection Regulations) אוסרות על העברת מידע מאירופה למדינה שאינה עומדת באמות-המידה המחמירות של היבשת לעיבוד מידע ...

תוכן

פרטיות במערכת הבריאות

חוזרי מנכ"ל משרד הבריאות

כללים לשחרור מידע מהרישום הלאומי לסרטן עדכון

חוזר מנכ"ל מס' 05/2020

16.2.2020

הכללים לשחרור נתונים מהרישום הלאומי לסרטן על פי סוג הבקשה (נתונים פרטניים, מזוהים או לא, למטרות מחקר או למטרות אחרות, ונתונים מצרפיים) ומגדיר באופן מפורט ומדויק את האישורים הנדרשים עבור כל בקשה ואת הדרישות ממקבלי הנתונים לגבי הטיפול בחומר המועבר אליהם. טפסי הבקשות השונות ...