פרטיות, אבטחת מידע וסייבר

פרטיות, אבטחת מידע וסייבר

שירותים מבוססי מיקום, מאגר ביומטרי, מצלמות טלוויזיה במרחב הציבורי, עקבות גנטיים ונתוני תקשורת - כיצד מסדיר הדין הישראלי את הזכות לפרטיות.

תוכן

על הזכות לפרטיות בדין הישראלי

מעמד הזכות לפרטיות

הזכות לפרטיות מעוגנת בסעיף 7 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. ככזו היא בעלת מעמד חוקתי על-חוקי.  חוק היסוד קובע, בין השאר, כי כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו וכי אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו. בית המשפט העליון עמד לא אחת על מרכזיותה של הזכות לפרטיות במערך זכויות האדם והאזרח בישראל ועל ...

תוכן

העברת מידע אישי אל מחוץ לישראל ומידע שהועבר לישראל מהאזור הכלכלי האירופי

תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), התשס"א-2001 שהותקנו מכוח חוק הגנת הפרטיות קובעות כי לא יעביר אדם מידע ולא יאפשר העברה של מידע ממאגר מידע בישראל אל מחוץ לגבולותיה, אלא אם כן התקיים אחד התנאים הבאים –

1. דין המדינה שאליה מועבר המידע, מבטיח רמת הגנה על מידע שאינה פחותה, בשינויים המחויבים, מרמת ההגנה על ...

תוכן

פרטיות בבנקאות

הוראות הפיקוח על הבנקים – נוהל בנקאי תקין (נב"ת)

ניהול סיכוני סייבר בשרשרת אספקה

363

מטרת הוראה זו הינה להבהיר את האחריות של התאגיד הבנקאי בנוגע לקיום תצורת עבודה מאובטחת מול הספקים המהותיים, ואת חובותיו לניהול סיכוני סייבר הולמים בפעילות ספקים אלו בחצרותיהם, בחצרי התאגיד הבנקאי ובממשקים שלהם עם התאגיד.

דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר

366

ניהול וטיפול ...

קישור

קישורים

קישורים מ-law.co.il למקורות בתחום הפרטיות.

קישור

חוק הגנת הפרטיות ותיקוניו

הצעות החוק לתיקון חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 במרוצת השנים, לרבות פרוטוקולי הדיונים בכנסת, מאתר הרשות להגנת הפרטיות.

תוכן
תוכן

שוק ההון והביטוח - חוזרים ותקנות

 

ניהול סיכוני סייבר בנותני שירותים פיננסיים (תיקון)- טיוטה

חוזר נותני שרותיים פיננסיים 2022-369

28.8.2023

החוזר מגדיר עקרונות המחייבים כי ניהול סיכוני סייבר יתבצע באופן אפקטיבי, עדכני ושוטף, על בסיס עקרונות ממשל תאגידי נאותים הכוללים, בין השאר, התייחסות לשיטות, לתהליכים ולבקרות, ובאופן המאפשר להתמודד עם איומי סייבר וניהול אירועי סייבר.

ניהול סיכוני סייבר בנותני שירותיים פיננסיים 

חוזר נותני שירותים פיננסים ...

תוכן
תוכן

פרטיות וסייבר בישראל - סקירות באנגלית

 

Thomson Reuters Practical Law- Data protection in Israel: Overview

01.07.2023

Haim Ravia and Dotan HammerPearl Cohen Zedek Latzer Baratz, with Practical Law Data Privacy Advisor.

Cybersecurity 2023 Law and Prectice 

16.03.2023

Adv. Haim Ravia and Adv. Dotan Hammer 

OneTrust DataGudiance - Israel: Cybersecurity

06.05.2022

Adv. Haim Ravia

Cybersecurity 2022 Law & Practice

06.04.2022

Adv. Haim Ravia, Adv. ...

תוכן

פרטיות במערכת הבריאות

חוזרי מנכ"ל משרד הבריאות וחטיבת הרפואה

עקרונות מנחים לפיתוח טכנולוגיות מבוססות למידת מכונה

14.5.2023

עקרונות מנחים אלה יסייעו לקדם פיתוח ושימוש בטוח, יעיל ואיכותי במכשירים רפואיים אשר עושים שימוש בבינה מלאכותית ולמידת מכונה (AI/ML). ניתן דגש מיוחד לעקרונות ייחודיים ללמידת מכונה, כגון: מניעת הטיות (bias), מניעת התאמת יתר (Overfitting), שקיפות, מהימנות הנתונים, פרטיות ובטחון מידע.

תשתיות מידע

19.3.2023

תשתיות טכנולוגיות ...

מאמר

תקנות אבטחת מידע

ביום 21 במרץ 2017, אישרה ועדת חוק, חוקה ומשפט את תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז- 2017 ("התקנות"). בכך מסתיים הליך חקיקה שהחל ברשות למשפט, טכנולוגיה ומידע בשנת 2010 ובמסגרתו פורסמו טיוטות לתגובות הציבור. התקנות כוללות רפורמה מרחיקת-לכת בהשוואה לתקנות המיושנות משנת 1986 שזה מכבר לא התאימו לאתגרי הזמן הזה. בין השאר, לראשונה בישראל, הן מטילות במקרים מסוימים ...

קישור

ההכרה האירופאית בישראל כבעלת רמה נאותה של הגנה על מידע אישי

הדירקטיבה להגנה על מידע אישי באירופה - Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data - וכן התקנות הכלליות להגנה על מידע שיחליפו אותה במאי 2018 (General Data Protection Regulations) אוסרות על העברת מידע מאירופה למדינה שאינה עומדת באמות-המידה המחמירות של היבשת לעיבוד מידע ...

תוכן