פרטיות, אבטחת מידע וסייבר

פרטיות, אבטחת מידע וסייבר

שירותים מבוססי מיקום, מאגר ביומטרי, מצלמות טלוויזיה במרחב הציבורי, עקבות גנטיים ונתוני תקשורת - כיצד מסדיר הדין הישראלי את הזכות לפרטיות.

תוכן

על הזכות לפרטיות בדין הישראלי

מעמד הזכות לפרטיות

הזכות לפרטיות מעוגנת בסעיף 7 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. ככזו היא בעלת מעמד חוקתי על-חוקי.  חוק היסוד קובע, בין השאר, כי כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו וכי אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו. בית המשפט העליון עמד לא אחת על מרכזיותה של הזכות לפרטיות במערך זכויות האדם והאזרח בישראל ועל ...

תוכן

העברת מידע אישי אל מחוץ לישראל

תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), התשס"א-2001 שהותקנו מכוח חוק הגנת הפרטיות קובעות כי לא יעביר אדם מידע ולא יאפשר העברה של מידע ממאגר מידע בישראל אל מחוץ לגבולותיה, אלא אם כן התקיים אחד התנאים הבאים –

1. דין המדינה שאליה מועבר המידע, מבטיח רמת הגנה על מידע שאינה פחותה, בשינויים המחויבים, מרמת ההגנה על ...

תוכן

פרטיות בבנקאות

הוראות הפיקוח על הבנקים – נוהל בנקאי תקין (נב"ת)

דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר

366

ניהול וטיפול יעיל באירועי כשל טכנולוגיים ואירועי סייבר הוא חיוני ומהווה אבן יסוד להמשך תפקוד ומתן שירותים על ידי התאגיד הבנקאי בעת אירוע מסוג זה. הפיקוח על הבנקים רואה בדיווח אליו על אירועים כאמור, את אחד מהעקרונות המרכזיים עליהם מושתת ניהול נאות של ...

קישור

קישורים

קישורים מ-law.co.il למקורות בתחום הפרטיות.

קישור

חוק הגנת הפרטיות ותיקוניו

הצעות החוק לתיקון חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 במרוצת השנים, לרבות פרוטוקולי הדיונים בכנסת, מאתר הרשות להגנת הפרטיות.

תוכן
תוכן

שוק ההון והביטוח - חוזרים ותקנות

ניהול סיכוני סייבר בנותני שירותים פיננסיים (טיוטה)

חוזר מספר 2020-250

8.2.2022

החוזר מתווה את אופן ניהול סיכוני הסייבר בנותני שירותים פיננסיים לאור חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016 וחוק שירותי מידע פיננסי, התשפ"ב-2021. 

ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור אצל נותני שירותים פיננסיים מוסדרים

חוזר מספר 2021-10-3

9.12.2021

החוזר מנחה את נותני השירותים הפיננסיים באימוץ גישה מבוססת סיכון, ...

תוכן
תוכן

פרטיות וסייבר בישראל - סקירות באנגלית

Review of Israeli Cyber Security Landscape

OneTrustTechnologies' Data Guidance

14.08.2020

Adv. Haim Ravia

2020 Guide to Israeli Copyright Law

Chambers

07.03.2020

Adv. Haim Ravia, Adv. Tal Kaplan and Adv. Dotan Hammer/ Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz 

Israeli chapter in Data Protection & Privacy Laws Annual Review 2019

Financier Worldwide

28.11.2019

Adv. Haim Ravia

International Comparative Legal Guide to Cybersecurity 2020

ICLG.com- ...

תוכן

פרטיות במערכת הבריאות

חוזרי מנכ"ל משרד הבריאות וחטיבת הרפואה

רגולציית יסוד להגנת סייבר במערכת הבריאות בישראל

חוזר מנכ"ל מס' 06/2022

13.3.2022

עקרונות למימוש בתחומי יסוד הנוגעים בהגנת הסייבר בארגון בריאות, בהתבסס על תורת ההגנה בסייבר של מערך הסייבר הלאומי.

חובת הודעה של מוסד רפואי על אירועים מיוחדים

חוזר חטיבת הרפואה מס' 02/2021

4.4.2021

החוזר מגדיר את האירועים המיוחדים החייבים בדיווח למשרד הבריאות, לרבות ...

מאמר

תקנות אבטחת מידע

ביום 21 במרץ 2017, אישרה ועדת חוק, חוקה ומשפט את תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז- 2017 ("התקנות"). בכך מסתיים הליך חקיקה שהחל ברשות למשפט, טכנולוגיה ומידע בשנת 2010 ובמסגרתו פורסמו טיוטות לתגובות הציבור. התקנות כוללות רפורמה מרחיקת-לכת בהשוואה לתקנות המיושנות משנת 1986 שזה מכבר לא התאימו לאתגרי הזמן הזה. בין השאר, לראשונה בישראל, הן מטילות במקרים מסוימים ...

קישור

ההכרה האירופאית בישראל כבעלת רמה נאותה של הגנה על מידע אישי

הדירקטיבה להגנה על מידע אישי באירופה - Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data - וכן התקנות הכלליות להגנה על מידע שיחליפו אותה במאי 2018 (General Data Protection Regulations) אוסרות על העברת מידע מאירופה למדינה שאינה עומדת באמות-המידה המחמירות של היבשת לעיבוד מידע ...

תוכן