פרטיות, אבטחת מידע וסייבר

פרטיות, אבטחת מידע וסייבר

שירותים מבוססי מיקום, מאגר ביומטרי, מצלמות טלוויזיה במרחב הציבורי, עקבות גנטיים ונתוני תקשורת - כיצד מסדיר הדין הישראלי את הזכות לפרטיות.

תוכן

על הזכות לפרטיות בדין הישראלי

מעמד הזכות לפרטיות

הזכות לפרטיות מעוגנת בסעיף 7 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. ככזו היא בעלת מעמד חוקתי על-חוקי.  חוק היסוד קובע, בין השאר, כי כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו וכי אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו. בית המשפט העליון עמד לא אחת על מרכזיותה של הזכות לפרטיות במערך זכויות האדם והאזרח בישראל ועל ...

תוכן

העברת מידע אישי אל מחוץ לישראל

תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), התשס"א-2001 שהותקנו מכוח חוק הגנת הפרטיות קובעות כי לא יעביר אדם מידע ולא יאפשר העברה של מידע ממאגר מידע בישראל אל מחוץ לגבולותיה, אלא אם כן התקיים אחד התנאים הבאים –

1. דין המדינה שאליה מועבר המידע, מבטיח רמת הגנה על מידע שאינה פחותה, בשינויים המחויבים, מרמת ההגנה על ...

קישור

ההכרה האירופאית בישראל כבעלת רמה נאותה של הגנה על מידע אישי

הדירקטיבה להגנה על מידע אישי באירופה - Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data - וכן התקנות הכלליות להגנה על מידע שיחליפו אותה במאי 2018 (General Data Protection Regulations) אוסרות על העברת מידע מאירופה למדינה שאינה עומדת באמות-המידה המחמירות של היבשת לעיבוד מידע ...

קישור

חוזר בנק ישראל על ניהול הגנת סייבר בבנקים

מרץ 2015. החוזר, שנכנס לתוקף במרץ 2015 חל על התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי. הוראותיו קובעות כי על התאגידים הבנקאיים לתת דגש מיוחד ולנקוט בצעדים הדרושים לניהול אפקטיבי של סיכוני הסייבר. בפרט, עליהם להרחיב את היכולות הקיימות של מערך אבטחת המידע באופן אשר יאפשר להם להתמודד נגד איומי הסייבר. בין ההוראות האופרטיביות - מינוי מנהל הגנת הסייבר והגדרה של אחריות דירקטוריון החברה ...

קישור

חוק הגנת הפרטיות ותיקוניו

הצעות החוק לתיקון חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 במרוצת השנים, לרבות פרוטוקולי הדיונים בכנסת, מאתר הרשות להגנת הפרטיות.

תוכן
מסמך

שאלות חמות בתחום הגנת מידע ופרטיות

דצמבר 2016. האלף הנוכחי מכונה "עידן המידע". מידע ויכולות העיבוד שלו נחשבים לנכס שמסוגל להניב יתרונות לעסקים וארגונים. כמעט ואין היום פעילות עסקית או ארגונית שאינה כרוכה בטיפול ובעיבוד מידע – על עובדים, לקוחות או ספקים. בה בעת, בשנים האחרונות אנחנו עדים יותר ויותר לאירועים שממחישים את הסיכונים שטמונים בעיבוד מידע אישי, החל מתקיפות סייבר שחודרות למערכות מידע ופוגעות בזמינות ...

קישור

קישורים

קישורים מ-law.co.il למקורות בתחום הפרטיות.

תוכן
תוכן

משטר הפרטיות והגנת המידע בישראל

  • נובמבר 2019 סקירה (באנגלית) על דיני הגנת מידע ופרטיות בישראל שפרסם עו"ד חיים רביה. הסקירה פורסמה ב-Data Protection and Privacy Annual Review של Financier Worldwide. 
  • נובמבר 2018 סקירה (באנגלית) על דיני הגנת מידע ופרטיות בישראל שפרסם עו"ד חיים רביה. הסקירה פורסמה ב-Data Protection and Privacy Annual Review של Financier Worldwide. 
  • נובמבר 2017 סקירה (באנגלית) על דיני הגנת מידע ופרטיות בישראל שפרסם עו"ד חיים רביה ...
קישור

הנחיות בנק ישראל לתאגידים בנקאיים על ניהול סיכוני סייבר במחשוב ענן

יוני 2015. הנחיות בנק ישראל על ניהול סיכונים במחשוב ענן בבנקים. הנחיות, שמתווספות לאלה שנקבעו בהוראות ניהול בנקאי תקין בעניין טכנולוגיית המידע (הנחיה 357), מחייבות את הבנקים בשורה של דרישות, בהן קבלת אישור בנק ישראל מראש לפני השימוש במחשוב ענן, איסור על שימוש במחשוב ענן לצורכי פעילויות הליבה של הבנקים, צורך בגיבוש מדיניות פנימית לשימוש במחשוב ענן, עריכת בדיקת ...

מאמר

תקנות אבטחת מידע החדשות

ביום 21 במרץ 2017, אישרה ועדת חוק, חוקה ומשפט את תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז- 2017 ("התקנות"). בכך מסתיים הליך חקיקה שהחל ברשות למשפט, טכנולוגיה ומידע בשנת 2010 ובמסגרתו פורסמו טיוטות לתגובות הציבור. התקנות כוללות רפורמה מרחיקת-לכת בהשוואה לתקנות המיושנות משנת 1986 שזה מכבר לא התאימו לאתגרי הזמן הזה. בין השאר, לראשונה בישראל, הן מטילות במקרים מסוימים ...

תוכן

משטר הסייבר בישראל

אוקטובר 2019. סקירה נרחבת (באנגלית) על דיני סייבר בישראל שפרסמו עוה"ד חיים רביה ודותן המר. הסקירה פורסמה במדריך הבינלאומי ההשוואתי לדיני סייבר 2020 (International Comparative Legal Guide to Cybersecurity 2020).

מסמך

חוזר משרד האוצר בנושא סיכוני סייבר בגופים מוסדיים

ספטמבר 2016. חוזר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר שעניינו ב"ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים" (חוזר גופים מוסדיים 2016-9-14). החוזר, שנכנס לתוקפו בתאריך 2.4.2017 (למעט סעיפים מסוימים שייכנסו לתוקף בחודש אוקטובר 2017), חל על כל הגופים המוסדיים ומטרתו לקבוע "עקרונות להגנה על נכסי הגוף המוסדי במטרה להבטיח את שמירת זכויות העמיתים והמבוטחים על ידי שמירה על סודיות, שלמות וזמינות נכסי המידע, ...