פרטיות, אבטחת מידע וסייבר

פרטיות, אבטחת מידע וסייבר

פרטיות במערכת הבריאות

חוזרי מנכ"ל משרד הבריאות וחטיבת הרפואה

עקרונות מנחים לפיתוח טכנולוגיות מבוססות למידת מכונה

14.5.2023

עקרונות מנחים אלה יסייעו לקדם פיתוח ושימוש בטוח, יעיל ואיכותי במכשירים רפואיים אשר עושים שימוש בבינה מלאכותית ולמידת מכונה (AI/ML). ניתן דגש מיוחד לעקרונות ייחודיים ללמידת מכונה, כגון: מניעת הטיות (bias), מניעת התאמת יתר (Overfitting), שקיפות, מהימנות הנתונים, פרטיות ובטחון מידע.

תשתיות מידע

19.3.2023

תשתיות טכנולוגיות של מידע בריאות סטנדרטי, הן הבסיס לביצוע טרנספורמציית בריאות דיגיטלית. פעילות האגף כוללת קידום סטנדרטים של מידע רפואי ואינטראופרביליות וקידום זכות המטופל לניוד מידע באופן דיגיטלי. הפעילות כוללת את המיזמים: FHIR, טרמינולוגיה ומערכת שיתוף מידע קליני לאומי. בנוסף האגף גיבש כללי רגולציה למעבר של מערכת הבריאות לשימוש בענן. צעדים אלו עתידים לשפר את איכות הטיפול הרפואי ורצף הטיפול, לשפר את מיצוי זכויות המטופלים, ולאפשר כניסה מהירה של טכנולוגיות חדשניות לשירות המטופלים והצוות המטפל.

פק"ל אבטחת מידע וסייבר היערכות וניהול משבר סייבר

15.3.2023

הנחיה זו ממוקדת בהתמודדות ארגון בריאות עם אירוע סייבר שהתממש ואשר היקפו והשלכותיו הפוטנציאליות מהווים סיכון להמשכיות העבודה הסדירה והתקינה של הארגון או חלקים מהותיים בו ו/או סיכון לחיי אדם ו/או סיכון לגניבת מידע מסוגים שונים. הכנה לקראת אירוע סייבר והתמודדות עם האירוע במהלכו, ובכלל זה הפקת והטמעת לקחים ומסקנות.

רגולציית יסוד להגנת סייבר במערכות הבריאות בישראל

חוזר מספר 639602322

30.4.2022

משרד הבריאות, כרגולטור, אמון על הנחיית הגנת הסייבר לארגוני הבריאות בישראל ובתוקף אחריותו זו מפרסם את חוזר המנכ"ל הזה כהנחיית יסוד (רגולציה) לארגוני הבריאות בתחום הגנת הסייבר, הגנה על המידע ושמירה על חוקי הפרטיות.

שיתוף מידע רפואי

7.7.2022

העברת מידע רפואי בין מטפלים חיונית לצורך הבטחת איכות הטיפול הרפואי ובטיחותו. לאור ריבוי המוסדות הרפואיים ואנשי הצוות הרפואי, היכולת לקבל מידע מדויק במועד הנדרש, הינה אתגר מרכזי של מערכת בריאות מודרנית.

רגולציית יסוד להגנת סייבר במערכת הבריאות בישראל

חוזר מנכ"ל מס' 06/2022

13.3.2022

עקרונות למימוש בתחומי יסוד הנוגעים בהגנת הסייבר בארגון בריאות, בהתבסס על תורת ההגנה בסייבר של מערך הסייבר הלאומי.

חובת הודעה של מוסד רפואי על אירועים מיוחדים

חוזר חטיבת הרפואה מס' 02/2021

4.4.2021

החוזר מגדיר את האירועים המיוחדים החייבים בדיווח למשרד הבריאות, לרבות אירועים של תקלות או הפסקות לא מתוכננת בפעילותן של מערכות מחשב העומדות בבסיס שירות החיוני לתפקודו התקין של מוסד רפואי, וקובע את אופן העברת הדיווח על אירועים כאמור והעיתוי של אותו דיווח.

שימוש במחשוב ענן במערכת הבריאות

חוזר מנכ"ל מס' 05/2020

21.2.2021

החוזר קובע אמות מידה להפעלה נאותה של יישומי מחשוב באמצעות מחשוב ענן על ידי ארגוני בריאות, כדי לעודד כניסת טכנולוגיות מתקדמות לשימוש על ידם. החוזר מתווה את מדיניות השימוש בענן בארגוני הבריאות, ואת האופן בו יש להתקשר עם ספקים חיצוניים בתחום זה.

כללים לשחרור מידע מהרישום הלאומי לסרטן עדכון

חוזר מנכ"ל מס' 05/2020

16.2.2020

הכללים לשחרור נתונים מהרישום הלאומי לסרטן על פי סוג הבקשה (נתונים פרטניים, מזוהים או לא, למטרות מחקר או למטרות אחרות, ונתונים מצרפיים) ומגדיר באופן מפורט ומדויק את האישורים הנדרשים עבור כל בקשה ואת הדרישות ממקבלי הנתונים לגבי הטיפול בחומר המועבר אליהם. טפסי הבקשות השונות מצורפים בנספח לחוזר.

קוד אתי לשמירת הסודיות ופרטיות המידע האישי

חוזר מנכ"ל מס' 02/2020

05.01.2020

קוד אתי לשמירת הסודיות הרפואית ולהגנה על פרטיות המידע במערכת הבריאות, שגובש בעקבות עבודת ועדה שמונתה לבחינת הנושא על ידי המשנה למנהל הכללי של משרדנו. מסקנות הוועדה והעקרונות שנבחנו היוו את התשתית לגיבוש הקוד האתי המצורף להלן.

אמות מידה לניהול רשומת מטופל במערכת הבריאות

חוזר מנכ"ל מס' 09/2019

15.12.2019

כללים אחידים וברורים לניהול רשומת המטופל באשפוז ובקהילה, והינו מותאם לשינויי במערכות הבריאות. הנחיות החוזר מפורטות בהתאם למחזור חיי הרשומה הרפואית, עבור כלל מקצועות הבריאות בכל מוסדות הבריאות, אחרי מתן טיפול ועבור הציבור הרחב.

הנגשת נתוני בריאות אישיים למטופל "בריאות בכף היד"

חוזר מנכ"ל מס' 08/2019

11.11.2019

יוזמה של משרד הבריאות להרחיב את היקף המידע האלקטרוני המונגש למטופל בשתי דרכים: באמצעות הנגשה מקוונת על ידי קופות החולים, המתבצעת היום באתרי אינטרנט ו/או ביישומונים שירחיבו את המידע המוצג למטופל אודותיו באופן מקוון, ובעתיד באמצעות הפקה של המידע בקופות החולים לקובץ על גבי התקן טכנולוגי אישי נייד שיהיה מקובל באותה עת.

שימושים משניים במידע בריאות

חוזר מנכ"ל מספר 01/2018

16.01.2018

חוזר זה וחוזר "שיתופי פעולה המבוססים על שימושים משניים במידע בריאות" מגדירים כללים לשימוש משני במידע בריאות ולשיתופי פעולה המערבים שימוש משני במידע בריאות, עד להשלמת אסדרת הנושא בהתאם להמלצות שיוגשו.

שיתופי פעולה המבוססים על שימושים משניים במידע בריאות

חוזר מנכ"ל מספר 02/2018

16.01.2018

חוזר זה וחוזר "שימושים משניים במידע בריאות" מגדירים כללים לשימוש משני במידע בריאות ולשיתופי פעולה המערבים שימוש משני במידע בריאות, עד להשלמת אסדרת הנושא בהתאם להמלצות שיוגשו.

העברה ושמירת מידע בתחום בריאות הנפש

חוזר מנכ"ל מס' 12/2015

08.11.2015

מידע בתחום בריאות הנפש הינו מידע "חסוי ביותר" ולכן יש לנקוט במירב האמצעים הנדרשים בכל הנוגע לאבטחת המידע למניעת חשיפת מידע לגורמים לא מוסמכים או לחשיפתו מעבר לנדרש. על מנת לקיים עיקרון חשוב זה יש לפעול על פי הכללים המפורטים בנספחים לחוזר זה בכל הנוגע לטיפול במידע בבריאות הנפש ובכלל זה, סיווגו, עברתו ושמירתו.

הגנה על מידע במערכות ממוחשבות במערכת הבריאות

חוזר מנכ"ל מס' 03/2015

14.02.2015

נהלים וסטנדרטים לאבטחת המידע שברשות מוסדות בריאות. החוזר מציג באופן תמציתי את העקרונות להתמודדות עם האיומים על המידע, ביניהם גניבת מידע, שיבוש המידע ומניעת שירות כתוצאה מכך.

הגנה על מידע במערכות ממוחשבות במערכת הבריאות

חוזר מנכ"ל מס' 18/2012

12.09.2012

הנחיית מוסדות הבריאות במדינת ישראל לפעול לאבטחת המידע שברשותן בהתאם לעקרונות ולסטנדרטים המפורטים בחוזר, וזאת על מנת להגן על המידע הרפואי הרגיש המופקד מדי יום.

בניית תשתית לאומית מבוססת מערכות מידע למדידת איכות במרפאות הקהילה

חוזר מנכ"ל מס' 08/2012

30.04.2012

רשימת הקריטריונים והתחומים שיהיה על קופות החולים להטמיע במערכות הרפואיות הממוחשבות שלהם בשנים הקרובות. חוזר זה מהווה המשך לחוזר מנכ"ל 11/2011 בנושא "בניית תשתית לאומית מבוססת מערכות מידע למדידת איכות בבתי החולים".

בניית תשתית לאומית מבוססת מערכות מידע למדידת איכות בבתי החולים

חוזר מנכ"ל מס' 11/2011

07.03.2011

בכוונת משרד הבריאות להוביל בשנים הקרובות מהלך בכלל מערכת הבריאות אשר יקדם את איכות הרפואה ושירותי הבריאות בישראל לשם צמצום חולי ושיפור בריאותו ואיכות חייו של המטופל. כשלב ראשון, החוזר מציג את רשימת הקריטריונים והתחומים אותם יהיה על בתי החולים להטמיע במערכות הרפואיות הממוחשבות שלהם בשנים הקרובות כחלק מהמהלך.

מסירת מידע בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח 1998

חוזר מנכ"ל מס' 06/2010

08.02.2010

יישום הוראות חוק חופש המידע על ידי משרד הבריאות, ובין היתר: מינוי ממונה על העמדת המידע לרשות הציבור במשרד הראשי ושלוחותיו; יצירת מנגנון מסודר לטיפול פרטני בפניות לקבלת מידע; העמדת ההנחיות המנהליות הכתובות בנושא לרשות הציבור; והנגשת המידע הקיים לכלל הציבור.

כללים בדבר ניהולו של בנק הזרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית

חוזר מנכ"ל מס' 20/2007

07.11.2007

כללי העברת מידע מסווג בין גופים; את כללי החיסיון החלים על מנהל בנק הזרע, מנהל בית הדין, ועל סוג השימוש המותר במידע.

מגילת זכויות המטופל בראיה של חובות המטפל

חוזר מנכ"ל מס' 09/2006

02.04.2006

חובות המטפל וחובות המוסד המטפל מתוך ההכרה שהמטופל הנו שותף במערכת היחסים שבין מטפל ומטופל. החוזר קובע את החובה על מטפל וכל עובד במוסד רפואי לשמור בסוד כל מידע הנוגע למטופל שהגיע אליהם תוך כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתם.

העברת מידע בין מוסדות רפואיים לאיתור וזיהוי קטינים וחסרי ישע נפגעי אלימות במשפחה

חוזר מנכ"ל מס' 20/2003

22.09.2003

נהלים אשר למסירת מידע בין מוסדות רפואיים לטובת איתור וזיהוי מוקדם של מקרי אלימות בתוך המשפחה, זאת עקב דפוס שכיח לפיו נפגעי עבירה יפנו לטיפול רפאים במסגרות בריאות שונות לסרוגים על מנת להסתיר את האופי החוזר של הפגיעה.

הגנה על פרטיות רוכשי תרופות-מאגרי מידע בבתי מרקחת

חוזר מנכ"ל מס' 06/1999

27.02.1999

פנייה של מנכ"ל משרד הבריאות גבי ברבש לבתי המרקחת להסדיר את רישום מאגרי המידע שלהם מול רשם מאגרי המידע.

נוהל שימוש באמצעים דיגיטליים בתהליך קבלת הסכמה מדעת 

נוהל מספר 169/01

18.10.2020 
 
נוהל זה מסדיר את השימוש באמצעים דיגיטליים בתהליך קבלת הסכמה מדעת להשתתפות בניסוי קליני. מטרת הנוהל לקדם שימוש בטכנולוגיות חדשניות בתהליך קבלת ההסכמה, ובמקרים המתאימים לכך אף לאפשר את קבלת ההסכמה מרחוק. 

טפסי הסכמה מדעת

חוזר מנכ"ל מס' 13/1997

04.10.1997

טפסי הסכמה מדעת לרשימת הטיפולים שלהלן: טיפול קרינתי; טיפול בהמודיאליזה; טיפול בדיאליזה ציפקית; טיפולי הפרייה חוץ גופית; ניתוח ירוד; ניתוח להסרת פוריגריום; ניתוח השתלת תותב לפין, ועוד.

מגילת זכויות המטופל

חוזר מנכ"ל מס' 21/1996

11.08.1996

נוסח של מגילת זכויות המטופל המפרטת את עקרי הזכויות שמקנה החוק לצרכן השירות הרפואי, ובין היתר סודיות במידע הרפואי.


חובת דווח רופאים ומטפלים עפ"י חוק כלי יריה ופקודת התעבורה

חוזר מנכ"ל מס' 14/1996

11.08.1996

חובת ההודעה בהתאם לחוק כלי היריה ולפקודת התעבודה, לפיה רופא או פסיכולוג המטפל באדם, והוא סבור כי האדם יחזיק בכלי יריה יהיה משום סכנה לאותו אדם או לציבור, יודיע על כך למנהל הכללי של משרד הבריאות. החוזר מפרט את נוהלי העברת ההודעה והטיפול בה.


הרשומה הרפואית

חוזר מנכ"ל מס' 06/1996

09.03.1996

ניהול הרשומה רפואית ומפרט את החובות של הרופא והזכויות של המטופל לגביה, ובין היתר הזכות לסודיות והזכות של המטופל לקבל גישה למידע.


הסודיות הרפואית וצנעת הפרט

חוזר מנכ"ל מס' 04/1996

24.02.1996

הדינים והעקרונות הנוגעים לזכות החולה לפרטיות, והדרכים להתמודדות עם מצבים של דילמה בין הצורך בשמירת סוד לבין הצורך בגילויו.


אחריות למאגרי מידע

חוזר מנכ"ל מס' 02/1989

28.02.1989

מיהם האחראים על מערכות המידע במוסדות רפואיים ובמחלקות שונות, כמו גם: יחידות מחשב מרכזיות בבית החולים; יחידות משנה בבתי החולים; מרפאות בריאות הנפש; באגפים ובמחלקות של המשרד הראשי, ועוד.

פרויקט מחשוב המערכות המנהלתיות במערכת הבריאות הממשלתית

חוזר מנכ"ל מס' 10/1988

19.10.1988

חוזר זה מכריז על דרישות למחשוב מערכות מנהליות של שירותי הבריאות הממשלתיים. המערכות המנהליות הכלולות בפרוייקט הן קבלה ושחרור של חולים, מערך כח אדם; מלאי כולל; כספים ומחיר; מערכות יעודיות למשרד הבריאות ומערך מרפאות בריאות הנפש.

המלצות והנחיות הרשות להגנת הפרטיות

הגנה על פרטיות מטופלים במתן שירותי רפואה מרחוק (טיוטה)

16.2.2022

מסמך ההנחיות ממפה את סוגי שירותי הרפואה מרחוק המסופקים בישראל, סוקר את הוראות הדין הרלוונטיות, ומציג המלצות ביחס לשירותי הרפואה מרחוק. בנוסף, המסמך מחדד את החובות המוטלות על ספקי השירות הישירים (דוגמת ארגוני הבריאות וקופות החולים), על המטפלים ועל ספקי השירותים הטכנולוגיים. 

המלצות להתנהלות הציבור בשימוש באפליקציות בריאות וכושר 

30.11.2021

המלצות להתנהלות הציבור בעת השימוש באפליקציות בריאות וכושר, אשר בשל המידע הרגיש הרב שהן אוספות והשימוש במודל עסקי שבמרכזו מכירת מנויים או שיתוף נתוני משתמשים, עלולות להוות איום על פרטיות המשתמשים.

המלצות להתנהלות הציבור בשימוש במכשירים לבישים למטרות ספורט ובריאות 

30.11.2021

המלצות להתנהלות הציבור בעת השימוש במכשירים לבישים למטרות ספורט ובריאות, לשם צמצום הפגיעה בפרטיות.

בריאות דיגיטלית - החלטות ממשלה

תוכנית לאומית לקידום תחום הבריאות הדיגיטלית כאמצעי לשיפור הבריאות וכמנוע צמיחה

החלטה מס' 3709

25.03.2018

מסמך זה מפרט את מטרות ויעדי תוכנית הבריאות הדיגיטלית, ובין היתר: מערכת הבריאות בישראל תהיה מהמובילות בעולם בהתבסס על פתרונות בריאות דיגיטליים; תעשיית הבריאות הדיגיטלית בישראל תהיה מנוע צמיחה לאומי ומוקד חדשנות עולמי; קידום המחקר הקליני והאקדמי בישראל בתחום הבריאות הדיגיטלית, ועוד.

אישור עדכון התוכנית המפורטת בהתאם לחוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020)

החלטה מס' 326

19.08.2020

אישור החלטות לעניין: עדכון תוכנית ביחס לסכומים שהשתנו בה ממועד אישורה ביום 24 באפריל 2020, הסמכה של שר האוצר לביצוע שינויים נדרשים בהצעת חוק היסוד ובהצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית; ועוד.

תכנית להאצת השירותים הדיגיטליים לציבור ולקידום הלמידה הדיגיטלית ותיקון החלטת ממשלה

החלטה מס' 260

26.07.2020

עקב משבר נגיף הקורונה והשינוי באורחות החיים של תושבי המדינה ובמטרה לשפר את השירות הממשלתי והציבורי ולהקל על הנטל הבירוקרטי באמצעות שירותים דיגיטליים, הממשלה מחליטה על: האצת השירותים הדיגיטליים לציבור; להטיל על משרד הדיגיטל הלאומי להאיץ את אפיון והקמת התשתיות הנדרשות לאזור האישי לאזרחים ולעסקים; לקבוע כי עד ליום 30 ביוני 2021 יעלה לאוויר יישומון (אפליקציה) המותאם למכשירים ניידים שבו ניתן יהיה לצרוך את כלל השירותים שבאזור האישי, ועוד.

אישור התכנית הדיגיטלית הלאומית, קידום המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" ותיקון החלטות ממשלה

החלטה מס' 2733

11.06.2017

אישור התוכנית והחלטה על קידום מיזם לאומי לערים חכמות; קידום מהלך רוחבי להקמת תשתיות דיגיטליות בסיסיות לייעול תהליכי העבודה ברשות המקומית ושיפור השירותים הניתנים לתושבים; ביצוע פרויקטים ליישום כלים דיגיטליים מתקדמים; קידום "אזורים חכמים" באמצעות בניית תכניות אב לדיגיטציה וגיוס מובילי תכניות דיגיטליות ליישומן; פיתוח "הון אנושי דיגיטלי", ועוד

קידום הסוגיה האסטרטגית "ישראל דיגיטלית" כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה

החלטה מס' 151

28.06.2015

המשך להחלטת הממשלה בעניין "מיסוד ושיפור יכולות הממשלה בגיבוש וניהול אסטרטגיה כלכלית-חברתית" ולהחלטת הממשלה לאמץ את הערכת המצב האסטרטגית הכלכלית-חברתית ובמטרה להגדיל את הצמיחה הכלכלית, לצמצם פערים חברתיים, לשפר את השירות לאזרח ולקדם חיסכון והתייעלות בעבודת הממשלה הוחלט כי יש ליישם את כיווני הפעולה באמצעות תכנית מתאר לקידום המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" תוך שיתוף פעולה הדוק עם משרדי הממשלה ויחידות הסמך ורתימת המגזר הפרטי והשלישי. החוזר מפרט כיצד יעשו כן.

המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"

החלטה מס' 1046

15.12.2014

המדיניות הלאומית לשימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת ויישומה תכלול התייחסות לקידום תשתיות שתאפשרנה השגת יעדים, לרבות: יצירת סביבה דיגיטלית מתקדמת, אמינה ובטוחה לשימוש אזרחי ישראל (לרבות מערכות אבטחת מידע ומערכות זיהוי); טיפוח הון אנושי ועידוד תעשיית טכנולוגיית מידע ותקשורת וקידום אוריינות דיגיטלית בציבור. החוזר מפרט על הוראות במסגרת התוכנית, לרבות הקמת מטה תיאום וועדת היגוי לנושא.