ת"צ 21716-04-20 לוין נ' היפרטוי בע"מ

אולי יעניין אותך גם

ביטול עסקה מקוונת צריך להיות קל באותה מידה כמו האפשרות להיקשר בעסקה באופן מקוון (החלטה, שלום ת"א, השופט גיא הימן):

העובדות: בקשה לאשר תובענה ייצוגית שעניינה בפגיעה בזכות הביטול של עסקת מכר מרחוק, לפי סעיפים 14ג ו-14ט לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. המבקשת רכשה מוצרים באתר המשיבה (טויס אר אס), אך כשחפצה לבטל את העסקה, לא הצליחה. המבקשת לא הצליחה לאתר קישור ייעודי לביטול מסוג זה באתר המבקשת. המשיבה טענה כי מדובר בבקשת סרק טורדנית.

נפסק: יש לאשר את הגשת התביעה כייצוגית. אין קושי בעצם קיומה של קרבה משפחתית בין המבקשת לב"כ, או בהיעדרה של פנייה מקדימה. עניין התביעה בניסיונות חוזרים ונשנים של המבקשת לבטל עסקה, שלא נענו במועד או בכלל, ובכך פגעו ממשית בזכות הביטול העומדת לה. אין שחר לטענה כי פניות המבקשת נענו, אך משום שהעסקה בוטלה לבסוף וכספה הוחזר. אשר למגפת הקורונה, הלב יוצא אל עוסקים באותה תקופה שבה היתה המגפה בשיאה. גם אם טענות המשיבה על המגבלות והכורח לצמצם כ"א הן מדויקות, עדיין למשיבה עמד מנגנון יעיל למדי של אישור הזמנות ושיגורן, אך מנגנון לביטולן - לא. 

הזמנה באינטרנט היא עסקת "מכר מרחוק". בשל מאפייניה והקושי של הלקוח לעמוד על מלוא פרטי העסקה והממכר קודם שהוא נקשר עם המוכר, נקבעה לה זכות מיוחדת של ביטול [עניין צמח - ע"א 7187/12]. היקפן ההולך ורחב של עסקאות צרכנות מקוונת; מאפייניהן המיוחדים והאתגרים הנלווים מקנים משנה חשיבות להוראות בחוק הגנת הצרכן שנועדו לשמור על זכויות הרוכשים [עניין לבקוביץ - ת"צ 38261-10-18]. לגבי החלופה בסעיף 14ט(א)(5) לחוק, שעוסקת בביטול עסקה באמצעות האינטרנט, הוסיף החוק בסעיף 14ט(ב) כי "לעניין עסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באינטרנט, ייצוֹר עוסק בדף הראשי של אתר האינטרנט שלו קישור ייעודי שבאמצעותו ניתן לשלוח הודעת ביטול בהתאם להוראות סעיף קטן (א)(5), שימוקם באופן מובלט וברור".

את המחוקק הטריד מצב בו ביטול עסקה נעשה ענין מסובך, ארוך ומתיש, שבו מוצאים עצמם צרכנים מתקשים להתמודד עם כוחו העדיף של העסק. 3 יסודות כוללת ההוראה: קיומו של "קישור"; שהוא בולט וברור במראהו ובייעודו; המצוי בדף הראשי של אתר האינטרנט. תכלית ההוראה לאפשר גישה קלה ונוחה לביצוע ביטול מקוון, על מנת להגשים את זכותו המיוחדת של צרכן במכר מרחוק, לפי תנאי הדין, להימלך בדעתו ולחזור בו מאומד הדעת שהוליך לקשירתה של העסקה. "קישור ייעודי" הוא מושג מהעולם המקוון. גם אם אין צורתו, צבעו והמנגנון הטכני שביסודו מפורטים בחוק, הוא עשוי 2 יסודות מצטברים: עליו לאפשר פעולה מקוונת, להבדיל מכל פעולה שאינה כזו; ועליו לאפשר אך את הפעולה הזו, בלי לערב בינה לבין פעולות מקוונות אחרות.

על הקישור להיות בולט וקל להבחנה בידי צרכן, אף אם אין הוא בקיא באתר על קרביו. על הקישור להופיע בעמוד הראשי של האתר. על הקישור להיות בולט בצורתו ועליו לשקף, בקלות, את ייעודו בלי לחייב את הצרכן להיכנס בעובי-הקורה של תכנון האתר או הפעלתו. על הקישור לאפשר פעולה מקוונת של ביטול שהיא קלה, קולעת לתכליתו ואינה מסורבלת או ניתנת למובנים אחדים. עליו להיות קל לפחות במידה שבה מאפשר העוסק להיקשר עמו בעסקה מקוונת. על העוסק מוטל להוכיח כי הוא עמד בדרישת החוק וכלל באתר שלו קישור העונה לדרישות הדין. על הקישור לפעול בכל שלב של העסקה ולאפשר תוצאה יעילה ומהירה.

במקרה זה המשיבה התקשתה לכאורה ביישום תכלית הדין. האתר אינו כולל קישור ייעודי לפעולת ביטול. כתובת הדוא"ל שאליה ניתן לפנות אינה עונה לדרך הביטול הקבועה בחוק לביטול באמצעות האינטרנט. דרכי הביטול שעל העוסק להעמיד לרשות הצרכן הן מצטברות ולא די כי העוסק קיים את אחת מהדרכים. אף הפנייה בדוא"ל לא הועילה במקרה זה וגם כשהגיעה הודעת הביטול למשיבה היא המשיכה בקידומה של העסקה. די בכך כדי למצוא את התביעה ראויה לבירור הן בהיבט של עילה אישית והן במשקפיה של תובענה ייצוגית. התקיימו התנאים לאישורה של תובענה ייצוגית.