ביה"ד הארצי לעבודה: אסור למעסיקים לחייב עובדים להשתמש בשעון נוכחות ביומטרי

אולי יעניין אותך גם

מעסיקים אינם רשאים לחייב עובדים להשתמש בשעון נוכחות ביומטרי במקום העבודה - כך פסק היום בית הדין הארצי לעבודה בהחלטה תקדימית שהפכה את החלטתו של בית הדין האזורי לעבודה בעניין זה משנת 2014. החלטת בית הדין הארצי התקבלה במסגרת סכסוך עבודה קיבוצי נגד עיריית קלנסווה שביקשה לחייב את עובדיה כי ישום הנוכחות במשרדים יתבצע באמצעות שעון נוכחות ביומטרי.

בית הדין הארצי קבע כי "כפיית עובדות החינוך על-ידי העירייה למסור טביעת אצבע לשם שימוש בשעון הביומטרי, תוך איום (ומימושו) לשלול את שכרן אם לא יעשו כן, מגלמת בתוכה פגיעה שלא כדין בזכותן לפרטיות ובזכותן לאוטונומיה על גופן, ומהווה הפרה מצד העירייה של חובות תום-הלב וההגינות המוגברות המוטלות עליה כמעסיקה... דרישת העירייה מעובדות החינוך למסור טביעות אצבע לשם שימוש בשעון הביומטרי מבוטלת... על העירייה להפסיק את השימוש בשעון הביומטרי".

ההחלטה ממשיכה ומסבירה כי "טביעת אצבע היא מידע ביומטרי, וככזו אצורים בה נתונים אנושיים פיזיולוגיים ייחודיים, והיא משמשת מפתח למידע אישי רב... טביעת אצבע היא מידע פרטי-אישי של אדם, ומסירתה לאחר פוגעת, כבר בעצם המסירה, בפרטיות ובאוטונומיה של המוסר. פגיעה נוספת ונפרדת בפרטיות ובאוטונומיה נגרמת כתוצאה מהסיכון הכבד לשימוש לרעה בטביעת האצבע או לשימוש בה שלא למטרה שלשמה נמסרה... השילוב של אופיו הייחודי של המידע מחד, ואובדן השליטה עליו מאידך, הוא-הוא היוצר את הפגיעה הן בפרטיות והן באוטונומיה."

לפי ההחלטה, חולשות על טביעות אצבע "הוראות החקיקה והפסיקה הרלוונטיות לזכות לפרטיות, ובראשן הוראת סעיף 1 לחוק הגנת הפרטיות, הקובעת כי 'לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו'. לצד הוראה זו חלה הוראת סעיף 7 לחוק יסוד: כבוד האדם, הקובעת, בין היתר, כי 'כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו', וכן חלות יתר הנורמות המתייחסות לזכות לפרטיות ולאוטונומיה המוכרות במשפט המקובל הישראלי".

על רקע זה, קבע בית הדין הארצי כי בהעדר "כל הוראה שבדין הקובעת באופן מפורש כי מעסיק רשאי לדרוש מעובד טביעת אצבע (או כל מידע ביומטרי אחר), או המחייבת עובד למסור למעסיקו מידע שכזה, לא בכלל ולא לשם שימוש במערכת נוכחות ביומטרית בפרט", מעסיק אינו רשאי לכפות על עובדיו שימוש בשעון נוכחות ביומטרי. מקור: גלובס (מאת: חן מענית).

יצוין כי פסק הדין מאמץ את עיקרי עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה שמסר בשעתו לבית הדין כי לשיטתו, "שימוש בשעוני נוכחות ביומטרים במקומות עבודה בלא הסכמת העובד פוגע באופן בלתי מידתי בפרטיות העובדים". לעיון בפסק-הדין המלא עס"ק 7541-04-14 הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח' נ' עיריית קלנסווה.