הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(הוראת שעה)(עילות חיפוש בלא צו בית משפט), התשפ"ב-2021

הצעת חוק ממשלתית [1452] המבקשת לתקן, בהוראת שעה לשלוש שנים, את העילות הקבועות בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)[נוסח חדש], התשכ"א - 1969, שבהתקיימן מוסמך שוטר לערוך חיפוש בבית או במקום, בלא צו שיפוטי. בהתאם לדברי ההסבר להצעת החוק, התיקון המוצע "נועד להקנות למשטרה כלי אכיפה אפקטיבי ולסייע ביכולות הפיענוח והשגת ראיות של המשטרה בטיפול בפשיעה החמורה, ובייחוד בפשיעה בחברה הערבית". 

הצעת החוק מציעה להחליף את סעיף 25 לפקודה ולקבוע מבחן מהותי לחיפוש בבית או במקום בלא צו שיפוטי, המהווה את נקודת המוצא לחיפוש בנסיבות כאמור, לצד העילה הספציפית לחיפוש. לפי המבחן המהותי, חיפוש כזה יתאפשר מקום שבו אי־ביצוע החיפוש באופן מיידי יסכל את מטרת החיפוש ולא ניתן לקבל מבעוד מועד צו חיפוש. בשל הסמכות החריגה, חדשנותה, והזהירות הנדרשת בהפעלתה, מוצע כי יידרש אישור מראש מאת קצין משטרה לביצוע חיפוש כאמור.