Airbnb לא אחראית לנפילה בג'קוזי בגלל הגנת פלטפורמה

אולי יעניין אותך גם

Airbnb אינה אחראית לתוכן המתפרסם בה, גם אם היא מסדרת מחדש את המידע שבעלי הנכסים מעלים לאתר או מאפשרת לחפש נכסים לפי אותו מידע. כך קבע בית משפט לערעורים במדינת אורגון, כאשר דן בשאלה האם ביצוע פעולות כאמור הופך פלטפורמה ממפעילת השירות המקוון בלבד למפרסמת המידע בפועל.

בתביעה שהוגשה נגד Airbnb ובעלים של נכס שפירסם אותו באתר, טענה התובעת, שהתארחה באותו הנכס, כי ניסתה לצאת מהג'קוזי שהוצב בחצר הנכס, אך החליקה מעבר לגדר שתחמה אותו. התובעת טענה ש- Airbnb נושאת באחריות לכך שבעמוד הנכס לא פורסמו אזהרות או כללי שימוש בג'קוזי. Airbnb ביקשה לדחות את התביעה נגדה, בטענה שמוקנית לה חסינות מכוח סעיף 230 לחוק הגינות התקשורת (Communication Decency Act), המקנה למפעילי פלטפורמות פטור מאחריות לתוכן שצדדים שלישיים מפרסמים בהן. הערכאה המוקדמת קיבלה את טענתה של Airbnb, ודחתה את התביעה.

התובעת ערערה על החלטה זו, וטענה כי Airbnb אינה זכאית לחסינות, משום שהיא מתערבת בטקסט המופיע בעמודי הנכסים ועורכת אותו באופן שהופך אותה מ"ספקית שירותי מחשב אינטראקטיביים" ל"ספקית תוכן", כהגדרתם בחוק. בית המשפט לערעורים בחן את הפעולות שביצעה Airbnb – ביניהן הצגת שאלות ממוקדות לבעל הנכס בנוגע למתקנים שהנכס מכיל, הבלטת מודעות של נכסים בעלי ג'קוזי, הצגת אייקון הג'קוזי בעמוד הנכס, ומתן האפשרות לחפש באופן מיוחד נכסים בעלי ג'קוזי – וקבע כי אינן עולות כדי "תרומה מהותית" של Airbnb למידע המפורסם במודעת הנכס, אלא מבוצעות בגדר תפקידה של Airbnb כספקית שירות. משכך, Airbnb יכולה להמשיך ולהנות מהחסינות המוקנית לה.

Smith v. Airbnb, Inc., 316 Or. App. 378 (2021)