איך השב"כ, המשטרה ומשרד הבריאות מתחקים אחרי חולי קורונה וחייבים בבידוד

אולי יעניין אותך גם

 בתשובה לעתירת אירגון העיתונאים בישראל  מתארת המדינה כיצד פועלים השב"כ, המשטרה ומשרד הבריאות כדי להתחקות ההתחקות אחר נתיבי התנועה וההדבקה של חולי קורונה בישראל ולוודא שמי שחייבים בבידוד אכן מקיימים אותו. את המענה חיברו עוה"ד שוש שמואלי (סגנית מנהלת מח' בג"צים בפרקליטות המדינה) וראובן אידלמן (סגן בכיר במחלקה זו).

מפאת חשיבות הדברים, אנו מביאים אותם כלשונם, מילה במילה, מתוך סעיפים 25, 55 ו- 37 (בסדר זה) לתשובה -

[סעיף 22 לתשובה: כיצד פונה משרד הבריאות לשב"כ, מה המידע שהוא מקבל בתשובה ומה נעשה במידע זה] "לאחר אבחון של חולה עם ממצא מעבדתי חיובי לנגיף, פונה משרד הבריאות לשירות הביטחון הכללי לצורך קבלת סיוע בשלוש פעולות, ובהן בלבד: איתור מסלול התנועות של החולה ב-14 הימים שקדמו למועד האבחון; איתור אנשים שהיו בקרבת החולה ומשך זמן החשיפה לפי ההנחיות הקליניות העדכניות של משרד הבריאות; ואיתור מקור החשיפה האפשרי של החולה מול חולים ידועים, לשם זיהוי מקור ההדבקה (ראו סעיף 4.1 לנוהל משרד הבריאות). לצורך כך, המידע הנמסר ממשרד הבריאות לשירות הביטחון הכללי כולל את שמו של החולה, מספר תעודת זהות (או מספר דרכון), מספר טלפון נייד, מועד האבחון והמועד בו חלים 14 יום לפי האבחון (סעיף 5.1 לנוהל משרד הבריאות). עם העברת פרטים אלה על אודותיו לשירות הביטחון הכללי, מועבר לחולה מסרון המיידע אותו על כך שפרטיו הועברו (סעיף 5.4 לנוהל משרד הבריאות).

"לאחר עיבוד המידע, מוסמך שירות הביטחון הכללי להעביר לנציג משרד הבריאות את נתוני המיקום ונתיב התנועה בתקופה של 14 יום שקדמו למועד האבחון, וכן פרטים לגבי "מגעים", קרי, אנשים שבאו עמו במגע קרוב (שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, תאריך לידה, מועד חשיפה אחרון לחולה, ומיקום החשיפה). השירות יעביר מידע זה או חלק ממנו, ככל שהדבר דרוש.

"על בסיס המידע המתקבל במשרד הבריאות, נשלח מסרון לכל אחד מהאנשים שפרטיהם הועברו למשרד הבריאות כמי שנחשפו לחולה".

[סעיף 55 לתשובה: מי בשב"כ ובמשרד הבריאות נחשפים למידע] : "בהתאם לנהלים ועל-פי הנמסר משירות הביטחון הכללי ומשרד הבריאות, רק למספר עובדים מצומצם בלבד בשני הגופים נגישות למידע זה, ואף עובדים אלה לא ייחשפו אליו ככלל, למעט בהתעורר צורך נקודתי בכך.

"כך, בשירות הביטחון הכללי כ - 50 עובדים בעלי נגישות למידע. אולם, קובץ פרטי האנשים אשר אותרו כמי שהיו במחיצת כל חולה מועבר על-ידי המערכת ישירות למשרד הבריאות, וככלל, בהתאם לנוהלי העבודה בפועל, אין העובדים בעלי הנגישות פותחים את הקבצים המועברים, אלא בהתעורר צורך קונקרטי בעריכת בירור ביחס למידע שהתקבל בנוגע לחולה פלוני, או בדיקה מדגמית של פעולת המערכת.

"במשרד הבריאות נגישים למערכת רק מנכ"ל המשרד, ראש שירותי הבריאות וסגנה, וכן מומחים טכניים. באופן מעשי, ככלל, אין הגורמים הללו נדרשים לפתיחת הקבצים, אלא ככל שעולה צורך בבירור קונקרטי כאמור, ואז יידרשו לפתיחת המידע הסגן והצוות הטכני המסייע לו. יובהר, כי בהתקבל קובץ המידע משירות הביטחון הכללי, נשלחים המסרונים אל האנשים שאותרו כמי שהיו במחיצתו, באופן אוטומטי. ככל שמקבל המסרון יבקש לוודא כי המסרון אותנטי וכי הוא אכן כלול ברשימת חבי הבידוד, בידו לוודא זאת במענה אוטומטי שהוחל בהפעלתו לפני ימים אחדים (ביום 27.3.20 ). ככל שיעדיף לשוחח עם גורם אנושי במשרד הבריאות יפנה למוקד המשרד, ובענין זה ישיבו לו מוקדניות בכירות בלבד, אשר תהיה להן נגישות לרשימה המכילה אך חלק מן הפרטים - השם הפרטי ומספר הטלפון של מי שבאו במחיצתו של כל חולה".

[סעיף 37 לתשובה: כיצד המשטרה מוודאת שמי שחייב בבידוד אמנם מקיים אותו] "המשטרה תדגום את נתוני המיקום של קבוצת חבי בידוד מתוך מאגר חבי הבידוד שבידי משרד הבריאות, וכן רשימת השבים מחוץ לארץ ב 14- הימים האחרונים שלא נרשמו באתר משרד הבריאות אך חלות עליהם הוראות הבידוד. אחת ליום יידגמו משתי רשימות אלה יחד נתוני מיקום של כמה מאות אנשים, לגביהם ניתן יהיה לדעת האם קיימת "התאמה" או "אי התאמה" ראשונית בין נתון המיקום לבין כתובת הבידוד בהתאם לתוצאות הדגימה. נתון המיקום הוא אך ורק אינדיקציה ראשונית לצורך המשך בירור קיום חובת הפיקוח. במקרים בהם תימצא "אי התאמה" ראשונית, יתקשרו השוטרים לחבי הבידוד הרלוונטיים ויבקשו מהם הסבר לאי-ההתאמה. ככל שיתקבל הסבר מניח את הדעת יסתיים הטיפול והאירוע ייסגר. ככל שההסבר לא יניח את הדעת, או בהעדר שיתוף פעולה מצד חב הבידוד, תישלח ניידת למקום הבידוד להמשך טיפול ובדיקה. ככל שיימצא אדם מפר את חובת הבידוד והנסיבות יצדיקו זאת, יוטל עליו קנס מנהלי בגובה 5,000 ש"ח בהתאם לתקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם)(נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה), התש"ף-2020. במקרים בהם הפרת צו הבידוד תיעשה באופן בוטה שיש בו פוטנציאל לסיכון ממשי לחיי אדם או לבריאותו, תיפתח חקירה פלילית".

law.co.il מעיר שעל פי מהלך הדברים המתואר כאן, המשטרה מקבלת את נתוני השב"כ כאשר היא נוטלת ממאגר החייבים בבידוד של משרד הבריאות את פרטיהם של חבי בידוד כדי לוודא שהם במיקומם. בעוד שזה מתבקש מאליו מהמנגון שיצרה המדינה, הטענה כאילו רק מתי מעט ניגשים למידע שהפיק השב"כ נראית אפוא לא מדויקת.