הכנסת אישרה את העדכון לתקנות הנגישות לשירותי אינטרנט

וועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אישרה אתמול (5.9) את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)(תיקון - נגישות שירותי אינטרנט), התשע"ז-2017. הדרישות שמכתיבות התקנות נועדו לאפשר לאנשים עם מוגבלות שימוש שוויוני ברשת האינטרנט, תוך קבלת התאמות נדרשות. הן תיכנסנה לתוקף ביום 26.10.2017 וחלות, בין היתר, על אתרי אינטרנט, יישומונים (אפליקציות) ומסמכים דיגיטליים.

התקנות המעודכנות הן פרי תהליך עבודה רחב שהוביל איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), יחד עם נציגות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים. נוסח התקנות החדש מחליף למעשה את נוסח תקנות הנגישות משנת 2013, לאחר שבשנה שעברה נדחה תאריך כניסתן לתוקף. כזכור, התקנות מחייבות אתרים ושירותים אינטרנטיים לפעול על-פי תקן ישראל 5568, הנסמך על הנחיות הנגישות של קונסורציום המארג הכלל-עולמי (World Wide Web Consortium - W3C).

נוסח התקנות העדכני מנסה לאזן בין הצורך של אנשים עם מוגבלות בהנגשת האינטרנט לבין היכולת של בעלי האתרים להנגיש אתריהם מבלי שיוטל עליהם נטל כלכלי וטכנולוגי בלתי סביר. בנוסף לחובת ההנגשה לפי התקן, קובעות התקנות החדשות הסדרים שלא היו קיימים בנוסח הקודם של התקנות, לרבות:

  • קביעת חובת הנגשה רק ביחס למסמכים שהוכנו לאחר 26 באוקטובר 2017 (טפסים שניתן למלא באופן אינטראקטיבי, על-מנת לקבל שירות, יהיו נגישים גם אם הוכנו קודם למועד זה).
  • גורם המחויב בדרישת הנגישות ולא יעמוד בדרישות התקנות באופן נקודתי, יחויב לתקן את הליקוי בתוך זמן סביר מרגע קבלת הודעה או תלונה בנושא, ולכל היותר בתוך 60 ימים, בטרם ניתן יהיה לתבוע אותו בגין כך.
  • העדר אחריות ביחס לתכנים שהופקו והוכנו על-ידי צדדים שלישיים (כגון תוכן גולשים), שאינם בשליטתו של ספק השירות. 
  • בעל אתר שהמחזור הכספי שלו נמוך מ-1,000,000 (מיליון) ש"ח בממוצע בשנה יהיה פטור מהנגשתו. בעל אתר אינטרנט חדש (שעלה לאויר אחרי 27/10/17), שהוא עוסק פטור או שהמחזור הכספי שלו נמוך מ-300,000 (שלוש מאות אלף) ש"ח בשנה, פטור מהנגשת האתר הקיים שלו. לאחר 2020 ינתן הפטור לאתרים חדשים שהמחזור הכספי שלהם נמוך מ-100,000 ש"ח. הפטור הינו אוטומטי ואינו מצריך אישור.
  • נותן שירות ששירותי האינטרנט שלו מבוססים על תשתית (פלטפורמה) או ממשק טכנולוגי אשר אינם מאפשרים ביצוע התאמה מסוימת מסיבה טכנולוגית, יהיה פטור מביצועה; פטור זה יהיה תקף למשך עד שלוש שנים מיום קבלת הפטור. אולם ניתן יהיה לחדש אותו לתקופה של עוד שלוש שנים נוספות.
  • מי שהשירות שלו ניתן באמצעות פלטפורמת רשת חברתית, צריך לבצע רק את ההתאמות שהפלטפורמה מאפשרת לו.
  • חובת הנגשת וידאו ואודיו הוטלה על פי התקנות רק על רשויות ציבוריות או גופים גדולים שהמחזור השנתי הממוצע שלהם גדול מ-5 מיליון ש"ח בשנה.

מקור: משרד המשפטים; איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר).