אתרים נדרשים לערוך התאמות נגישות

אולי יעניין אותך גם

בימים האחרונים נכנסו לתוקפן תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013, המסדירות, בין היתר, את התאמות הנגישות שעל אתרי אינטרנט לבצע על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלות שימוש באתרים ובמידע שמסופק דרכם. התקנות חלות לא רק על גופים ציבוריים, אלא על כל שירות המיועד לכלל הציבור. הן מחייבות אתרי אינטרנט לפעול על-פי תקן ישראל 5568, הנסמך על הנחיות הנגישות של קונסורציום המארג הכלל-עולמי (World Wide Web Consortium - W3C). הנחיות ה-W3C עוסקות, בין היתר, במתן חלופה טקסטואלית לתוכן שאינו טקסט, מתן אפשרות לבצע את כל הפעולות באתר באמצעות המקלדת בלבד (ללא תלות בעכבר) ויצירת תוכני טקסט קריאים ונהירים.

אתרי אינטרנט קיימים, כמו גם אתרים שיושקו במהלך השנתיים הקרובות, נדרשים להשלים את ביצוע ההתאמות עד ליום 24.10.2016 (אולם אתרים שיזדרזו וישלימו את ההתאמות במהלך השנה הקרובה יזכו להקלה בדרגת הנגישות הנדרשת מהם). בכל מקרה אחר - האתר צריך להיות מותאם כבר בעת השקתו. הפרת החובה לערוך את ההתאמות הדרושות היא עוולה אזרחית לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, המקימה לנפגע זכות לפיצויים ללא הוכחת נזק עד לסכום מירבי של 50,000 ש"ח. הפרה כזו גם היא מן הנושאים שניתן להגיש עליהם תובענה ייצוגית.