תקנות שעת חירום (הסמכת צה"ל לביצוע פעולה בחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת), התשפ"ד - 2023

תקנות שעת חירום המסמיכות את צה"ל לחדור ולבצע פעולות בחומר מחשב בשעת חירום, גם בלא ידיעת בעל המחשב, לצורך סיכול או מניעה של גישה למידע חזותי המופק ממצלמה נייחת, שיש בה כדי לסכן באופן ממשי את ביטחון המדינה או את רציפות התפקוד המבצעי של צה"ל בקשר לפעולות הלחימה.