טיוטת תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון), התשפ"א-2021

טיוטת חקיקת משנה מטעם משרד הפנים להערות הציבור. מטרתו העיקרית של התיקון היא להסדיר הוראות לעניין הזדהות ברמת ודאות גבוהה ובטוחה של בעלי תיעוד חכם (תעודות זהות ומסמכי נסיעה) ביחס לנתונים השמורים בשבב הנמצא בתיעוד, לצורך שיפור שירותים והנגשת שירותים מרחוק, מכח סעיף 6(ד1) לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון), התש"ע-2009. מוצע להוסיף לתקנה 9א תקנות משנה לעניין ביצוע אימות זהות באמצעים ממוכנים באמצעות התיעוד החכם לצורך שירות ההזדהות של מימשל זמין ולצורך תהליך הבידוק של רשות שדות התעופה בתחנות הגבול.

כמו כן, מוצע למחוק מתקנה 9א את המילים "באתרי רשות האוכלוסין", על מנת שניתן יהיה להנגיש שירותים של רשות האוכלוסין וההגירה מרחוק באמצעות הזדהות ביומטרית וללא צורך בהגעה ללשכות רשות האוכלוסין. מוצע להוסיף תקנה 9ב לצורך הסדרת סמכות לבעלי תפקידים ברשות שדות התעופה לבצע במעברי גבול אימות זהות ביומטרי של בעלי מסמכי נסיעה בהתאם לסעיף 6 לחוק, כאשר רשות שדות התעופה תיכלל בתוספת הראשונה לחוק כגוף ציבורי לעניין סעיף 6(א)(9) לחוק, בהתאם לצו שהוצע במקביל לתקנות. בנוסף, מוצע תיקון לתקנה 13 המסדירה את טווח הזמן שבו על הרשות לניהול המאגר הביומטרי להעביר תוצאת זיהוי לרשות האוכלוסין, מוצע להגדיל את טווח הזמן למתן תוצאת זיהוי עד 48 שעות, במקום בתוך 24 שעות כיום.