טיוטת תקנות הספריה הלאומית (סייגים ותנאים לגישה לציבור לעותקים לצורכי שימור של אתרי אינטרנט ושל יצירות המצויות בהם), התשע"ח-2018

אולי יעניין אותך גם

טיוטה מוצעת לנוסח תקנות מכוח חוק הספריה הלאומית, התשס"ח-2007. הספריה פועלת לאיסוף, שימור, טיפוח והנחלה של אוצרות ידע, מורשת ותרבות, וכן לשימור אוספיה לדורות הבאים ולהנגשתם לקהל הרחב. סעיף 23(4) לחוק מתיר לספריה להעתיק, לצרכי שימור, אתרי אינטרנט או יצירות המצויות בהם. מכוח סעיף זה הספריה פועלת לארכוב שיטתי של מרחב האינטרנט הישראלי ושל אתרים נוספים הכוללים תוכן רלבנטי לאוספיה. סעיף 23(4) קובע כי מתן גישה לציבור לארכיון האינטרנט תהיה כפופה לתנאים וסייגים שייקבעו בתקנות, תוך התחשבות בהשפעתן על בעלי זכות היוצרים ביצירות.

לפי התקנות המוצעות, בין היתר, הספריה תאפשר גישה לציבור לארכיון האינטרנט באמצעות הרשת, ותאפשר גישה חופשית לפריטים בארכיון, אלא אם בעל אתר הודיע כי אינו מעוניין לאפשר גישה חופשית לתוכן שהועתק מהאתר. במקרה כזה הגישה לאותו תוכן תתאפשר מתוך בניין הספריה הלאומית וממסופים בספריות ציבוריות ובספריות של מוסדות להשכלה גבוהה. בנוסף, הספריה תדון בבקשות להגבלת גישה לפריטים במאגר במקרים בהם קיים חשש שתוכנו או פרסומו של הפריט מהווה עבירה או עוולה.