הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 61)(החלת האיסור על משלוח פרסומת לשם קבלת תרומות או לתעמולה), התשע"ה-2014

הצעת חוק מטעם הכנסת, המבקשת להרחיב את תחולת חוק הספאם כך שיחול מפורשות גם על מסרים המופצים לציבור הרחב שעניינם בגיוס תרומות או השפעה על עמדות או התנהגויות (הפצת תעמולה). מוצע לסייג את האיסור כך שיובהר שאינו חל על מסרים פוליטיים ובכלל זה תעמולת בחירות.