הצעת חוק החברות (תיקון מס' 25)(הסדרת ההחזקה והשימוש במאגר מידע על חברות), התשע"ד-2014

התיקון מבקש להסדיר, בין היתר, את האפשרות לבצע "חיפוש הפוך" במאגר המידע של רשם החברות (חיפוש מידע על אדם במאגר רשם החברות לפי שמו).