חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) (תיקון מס'...)(תיקונים שונים) התשע"ב-2012

תזכיר חוק המציע לערוך שורה של תיקונים בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת) ובפרט להרחיב את רשימת הגופים הזכאים לקבל מידע לפי החוק.