ת"צ 52486-03-18 יגודה ואח' נ' Facebook Inc ואח'

אולי יעניין אותך גם

נדחו בקשות לסילוק על הסף של ייצוגיות נגד פייסבוק על פגיעה בפרטיות (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופטת אסתר שטמר):

העובדות: בקשת המשיבות (פייסבוק) לסלק על הסף שתי בקשות לאישור תובענה ייצוגית שהוגשו נגדן, ובקשה לתיקון אחת הבקשות. בבקשת יגודה (ת"צ 52486-03-18) נטען, בין היתר, כי המשיבות מפרות את פרטיות המשתמשים בכך שהן מעבירות מידע לצדדים שלישיים. בבקשת שפירא (ת"צ 10275-05-18) נטען גם כן כי המשיבות העבירו לצד שלישי מידע אישי על משתמשים. לבקשות האישור צורפו חוות דעת על הדין בקליפורניה. בקשה שלישית נמחקה על-ידי ביהמ"ש

נפסק: לא ניתן לסלק את בקשות האישור על הסף. השאלה בדבר המומחיות של המומחים והתאמתם למתן חוו"ד לא תידון בשלב זה [ענין פייסבוק אירלנד - רע"א 7470/20]. השאלה אם ההתקשרות עם פייסבוק אינק חלה גם על מתקשרים קודמים דורשת בירור ראייתי. הואיל וממילא תידונה הבקשות הן לפי הדין הישראלי (לפחות לגבי פייסבוק אינק) והן לפי הדין הקליפורני (ככל שיוחלט שתניית הדין אינה מקפחת, וכך לכאורה עולה מחוות הדעת של המבקשים), לא תקום תועלת משמעותית מדיון בבקשות הסילוק על פרטיהן, בשלב מוקדם זה.

אין להיעתר לבקשת המשיבות למחוק את התביעה כלפי פייסבוק אינק, בהיעדר יריבות. פייסבוק אינק העמידה עצמה כבעלת החוזה של משתמשי פייסבוק החל מיולי 2018. מאותו מועד ואילך, ככל שההתנהלות הנטענת נמשכה כפי שהיתה בימי פייסבוק אירלנד - נושאת פייסבוק אינק באחריות לכך. לפי תנאי ההתקשרות של פייסבוק אינק יחולו על תביעות המתקשרים בישראל דיני ישראל. השאלה היא עובדתית גרידא ובהיעדר הסכמה אין להכריע בה מראש. המבקשים טענו להחלה רטרואקטיבית של תנאי השימוש של פייסבוק אינק, וטענות לחבות של מעוולים במשותף, שאלות שיש לברר.

השאלה העיקרית בשתי בקשות הסילוק היא בדבר הדין שיחול על התביעה כלפי פייסבוק אירלנד, שאלה שנדומה בעניין בן חמו [רע"א 5860/16]. בעניין בן חמו לא נקבעה הלכה כללית לפי בכל תביעה נגד פייסבוק יוחל דין קליפורניה. במקרים הרלבנטיים יש לאפשר למבקשים בבקשות האישור להוכיח את טענתם בדבר הקיפוח הנטען, על-מנת שניתן יהיה לדון בשאלה אם הדין הקליפורני מקפח, ובשל כך יחולו דיני ישראל. ראוי להותיר על כנן את טענות הצדדים ביחס לדין החל לשלב הדיון בבקשת האישור עצמה. אין גם להכריע בטענות המבקש כי לא ניתן להתנות על חוק הגנת הפרטיות, ולכן יש להחיל את דיני ישראל. בקשת התיקון של בקשת האישור התקבלה.