ת"צ 42798-12-20 מרימה נ' קבוצת נ.ק.ש. בע"מ

אולי יעניין אותך גם

פשרה בבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת שושנה אלמגור):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור נטען כי המשיבה (הפועלת בשם Mayven ומשווקת מוצרי קוסמטיקה) הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בנוגע למסרונים שיווקיים ששלחה מטעמה. המשיבה טענה, בין היתר, כי היא פועלת כדין וכי במידה ונשלחו מסרונים שלא כדין הרי מדובר בטעות נקודתית. במסגרת הסדר הפשרה שאישורו נתבקש, התחייבה המשיבה לפעול כדין ולפצות את הקבוצה בסך כולל של 400,000 ש"ח. כן הסכימו הצדדים על גמול בסך 15,000 ש"ח למבקשת ושכ"ט לב"כ המייצג בסך של 110,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

נפסק: נראה כי התובענה עומדת בתנאי חוק תובענות ייצוגיות. למבקשת יש לכאורה עילת תביעה אישית נגד המשיבה המעוררת שאלות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה - האם המשיבה שלחה לחברי הקבוצה דברי פרסום מבלי שקיבלה הסכמתם לכך מראש, בלי שפירטה כיצד יוכלו להתקשר עימה ולבקש הסרה מרשימת התפוצה, והאם לא אפשרה להם להסיר את עצמם מהרשימה. הסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין. ההסדר אליו הגיעו הצדדים, לאחר שתיקנוהו לפי המלצת בית המשפט, הוא הסדר סביר, ראוי והוגן בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. יש לקוות כי הסדר בסכום שעליו הסכימו הצדדים ישמש, מעבר לפיצוי החברים בקבוצה, גם גורם מרתיע מפני חזרה למנהג זה. ניתן תוקף של פס"ד להסדר. שליחת המסרון "הסר" בתשובה למסרון מהמשיבה, ולחלופין הקשה על ציווי זה במכתב אלקטרוני שיישלח ממנה או כתיבה לכתובת הדוא"ל שלה, יסירו את הנמען מרשימת התפוצה והוא לא יזדקק לבצע שום פעולה נוספת. הפרה של הוראה זו כמוה כהפרת פסק-דין זה. יש לקבל את הסכמת הצדדים באשר לגמול שישולם למבקשת. שכר הטרחה עליו הסכימו הצדדים גבוה מזה שראוי לפסוק. שכר הטרחה לב"כ המבקשת יהיה 60,000 ש"ח בתוספת מע"מ. ההפרש בסך 50,000 ש"ח ישמש לפיצוי חברי הקבוצה.