ת"צ 47087-12-17 ברם ואח' נ' Apple Inc ואח'

אולי יעניין אותך גם

התובעים הייצוגיים ימסרו את ה-Apple ID שלהם לאפל (החלטה, מחוזי ת"א, השופט חאלד כבוב):

העובדות: בקשת המשיבות - Apple Inc, שלוחתה ומשווקיה המורשים בישראל - למתן פרטים נוספים מכוח תקנה 65 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, בעניין מכשירי האפל של המבקשים. בבקשת האישור נטען כי אפל הפיצה במכוון עדכונים לתוכנת ההפעלה של מכשיריה, ובהם תוכנה סודית שנועדה להאט ולשבש את פעילות מכשירי ה-iPhone וה-iPad. נטען כי אפל הסתירה מידע מהותי מציבור לקוחותיה על טיב עדכוני התוכנה ועל ביצועי סוללות מכשיריה. במסגרת החלטה קודמת נפסק כי יש להכיר בהמצאה שבוצעה למשיבות כהמצאה כדין. בבקשתן טענו המשיבות כי על המבקשים להעביר לעיונן פרטים הנוגעים למכשירי אפל אותם רכשו, לרבות מספרי טלפון, כתובות אימייל ופרטי חשבון Apple ID, וזאת על מנת להוכיח כי עומדת להם עילת תביעה אישית.

נפסק: מטרת בקשה למתן פרטים נוספים היא להבהיר את הטענות הנטענות על ידי הצדדים להליך, במטרה להעמיד לדיון את השאלות האמתיות המצויות בליבת המחלוקת ביניהם. דין הבקשה להתקבל חלקית. מסירת הפרטים הנוספים תעשה בהתאם למנגנון עליו יורה ביהמ"ש, כמו גם בהתבסס על ההסכמות המקדימות אליהן הגיעו הצדדים. יש גם לתת את הדעת להתמשכותו החריגה של ההליך ולכך שקיימת חשיבות גם בקידומו לעבר הכרעה שיפוטית, תוך הצגת מלוא התמונה הרלבנטית לשם כך.

חלק מהמחלוקות מתייתרות שעה שהצדדים הגיעו להסכמות חלקיות על אופן מסירת כתובות ה-Apple ID – התחייבות המשיבות שלא לבצע כל שימוש נוסף בנתונים הרלבנטיים למעט לצורך ההליך. סלע המחלוקת הוא סירוב המשיבות להעביר לעיון המבקשים עותק מהמידע שתפקנה באמצעות אותן כתובות. אין לשלול את טענת המשיבות, לפיה ייתכן כי המידע שתפקנה יכלול מידע סודי ורגיש. יש מקום למציאת מתווה שמאזן כדבעי בין זכויותיהם הדיוניות של המבקשים מחד, לבין זכויותיה הקנייניות של המשיבות מאידך.

המבקשים יעבירו למשיבות את כתובות ה- Apple ID שלהם; המשיבות תמנענה מהעברת הנתונים הרלבנטיים לצד שלישי ולא תבצענה בהם כל שימוש החורג מהשימוש הנדרש בהליך; עם סיום הפקת המידע מכתובות ה- Apple ID של המבקשים, תגשנה המשיבות הודעת עדכון ובה תצגנה את אופי המידע שהופק, וכן את הטעמים הקונקרטיים המצדיקים את סיווגו של כל מסמך ומסמך שהופק כמידע סודי שאין להעבירו לידי המבקשים. הודעה זו תוגש במעטפה סגורה, וחשיפתם של נתונים אלה תעשה בהתאם להכרעת ביהמ"ש.