ת"צ 47104-12-17 ברם ואח' נ' Apple Inc ואח'

אולי יעניין אותך גם

ניתן להמציא כתבי בי-דין עבור אפל העולמית באמצעות אפל ישראל, אייקון ואיי-דיגיטל (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת טל לוי-מיכאלי):

העובדות: בקשה להכיר בתוקפה של המצאת בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שבוצעה לידי המשיבות 2-4 (אפל ישראל, איי-דיגיטל, אייקון גרופ), עבור המשיבה 1, Apple Inc - חברה זרה שמקום מושבה בקליפורניה, וזאת לפי תקנה 482(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

הבקשה הוגשה בגדרי הליך מאוחד של חמש בקשות לאישור תובענה ייצוגית, בהן נטען כי אפל החדירה למכשירים של צרכניה ברחבי העולם, באמצעות עדכוני תוכנה, תוכנות שהאטו ושיבשו את פעולת המכשירים, באופן מתוכנן ויזום, וללא ידיעתם והסכמתם של צרכניה. כן הועלו טענות נגד המשיבות 2-4 ומעורבותן באירועים הנטענים. המשיבות טענו כי המבקשים לא הניחו תשתית עובדתית כלשהי לכך שהמשיבות מורשות לניהול עסקי אפל.

נפסק: דין הבקשה להתקבל במלואה. המסגרת הנורמטיבית היא תקנה 482(א), העוסקת ב"המצאה למורשה בהנהלת עסקים". התקנה מאפשרת לתובע להמציא כתב תביעה לידי "מורשה בהנהלת עסקים" של נתבע, שנמצא מחוץ לתחום השיפוט בו מוגשת התביעה (ישראל). המצאה כדין מקנה גם סמכות שיפוט ואין מדובר בפעולה טכנית גרידא. אם בוצעה המצאה כדין לפי התקנה, התובע אינו נדרש לבקש היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט (לפי תקנה 500). בפסיקה נקבעו 2 מבחנים מצטברים לצורך הגדרת "מורשה" - מבחן אינטנסיביות הקשר ומבחן אותו העסק או אותה העבודה.

עלה בידי המבקשים לבסס את הנדבך הראשון בדבר אינטנסיביות הקשר בין אפל ישראל לאפל האמריקאית. אינטנסיביות הקשר נלמדת מצבר של נתונים עובדתיים שהוצגו בכתבי הטענות ונלמדו מחקירת מנכ"ל אפל ישראל. צבר נתונים זה מגבש מסה עובדתית קריטית המחייבת את המסקנה כי קיימת זיקה הדוקה, אקטואלית ועדכנית, בין אפל ישראל לאפל אינק. בין היתר, שתי החברות שייכות לאותו קונצרן חברות; הן חולקות את אותו השם ואותו הלוגו - המהווה סימן מסחרי רשום; החברות חולקות אתר אינטרנט משותף, בו מופיע גם עמוד גיוס עובדים עבור אפל ישראל; שתי החברות חולקות בעלי תפקידים; ועוד.

אפל ישראל היא מרכז טכנולוגי חשוב לקונצרן אפל ובוודאי גם לאפל אינק - חברת האם. הזיקה ההדוקה בין החברות משתקפת היטב ובעיקר משיתוף פעולה מקצועי, קרוב ואינטנסיבי, המלווה את תהליכי העבודה של אפל ישראל באופן שוטף ויומיומי. אופי העבודה של החברות משקף את עבודת הקונצרן בכלל ואת עבודת החברות הישראלית והאמריקאית בפרט. על בסיס קבוע מתחייבת ומתקיימת מעורבות של אפל אינק באפל ישראל לצורכי השמת עובדים – נדבך נוסף המעיד על אינטנסיביות הקשר. מעורבותה של אפל אינק ברכישת חברה שנטמעה באפל ישראל מייצרת גם היא שותפות עסקית הדוקה אשר מייצרת חוליה נוספת בשרשרת הקשר ההדוק בין החברות.

כלל עדותו של מנכ"ל אפל ישראל לימדה כי חברת אפל ישראל אינה גוף עצמאי והקיום שלה הוא נגזרת מהיותה אורגן בתוך קונצרן אפל. סקירת כלל האינדיקציות והסממנים, שהם בעלי אפקט מתמשך ויומיומי (לא רק היסטורי או נקודתי) מלמדת על קשר מקצועי הדוק וקרוב בין החברות, באופן שמקיים אחר התנאי הראשון הטעון הוכחה. אשר למבחן אותו העסק או אותה העבודה, זהו המבחן השני בחשיבותו. ביחס אליו יש להוכיח זהות בין עניינה של התובענה לבין עסקו או עבודתו של המורשה. אין צורך בניתוח מדוקדק בקשר עם אופיו ואופן עבודתו של העסק אלא להוכיח כי בישראל התנהלה פעילות עסקית מסוימת הנוגעת לנתבע. דרישה זו אינה מציבה רף גבוה. מנכ"ל אפל ישראל אישר כי חברת אפל ישראל עוסקת במחקר ובפיתוח של הרכיבים הפנימיים של מכשירי אפל. גם התנאי השני הטעון הוכחה מתקיים ומשכך המצאה אשר בוצעה לאפל ישראל עבור אפל אינק בוצעה כדין בהיותה מורשה לקבלת כתבי די דין עבורה.

למעלה מן הצורך נקבע כי גם המשיבות 3-4 [אייקון ואיי-דיגיטל] מורשות לקבל כתבי טענות עבור אפל אינק. מדובר בחברת אם וחברת בת, הפועלות כגוף אחד. לחברות אלה אין קשר תאגידי לקונצרן אפל, אך עדיין מתקיים הקשר האינטנסיבי הדרוש הוכחה. אייקון ואיי-דיגיטל משמשות יבואניות ומשווקות רשמיות של מוצרי אפל בישראל, הן מפעילות אתר אינטרנט למכירת המכשירים ונותנות שירותי תמיכה ומעבדה למכשירים. אכן, לא כל סוכן מכירות יוגדר כמורשה בהנהלת עסקים, אולם בהינתן שיתוף פעולה עסקי הדוק בין המפיץ והמורשה כפי ענייננו יש לראות במשיבות 3-4 כמורשה למסירת כתבי בי דין. אייקון ואיי-דיגיטל לא משמשות כסוכנות זניחה, אקראית של אפל אשר רכשה מוצר בודד במקרה בודד, אלא מדובר במי שמגדירות עצמן כ"מומחים של אפל בישראל" ועושות שימוש בלוגו של אפל; המדובר בחברות אשר הן הגוף המרכזי, אם לא הבלעדי, המשווק כיום את מוצרי אפל בישראל.

המסקנה הבלתי נמנעת היא שלא מדובר במפיץ סטנדרטי של מוצרי חברה זרה, אלא מדובר בגורם הקשור עם אפל אינק בהסכמים; המיישם מדיניות החברה בקשר עם תיקונים; מונחה במקרה של תקלות ומקיים קשר שוטף למצער עם נושאי משרה בחברה. מדובר בחברות שמקיימות קשר אינטנסיבי באופן העונה על התנאי הראשון הטעון הוכחה. המשיבות, בהיותן משווקות, מפיצות ומייבאות מוצרי אפל, עוסקות באותו תחום פעילות הרלוונטי לתביעה ומתקיים גם המבחן השני. לפיכך, המשיבות 2-4 הן "מורשה" של אפל אינק ויש להכיר בהמצאה להן כהמצאה כדין. אפל אינק תגיש את תשובה לבקשת האישור תוך 30 ימים.