ת"צ 7915-04-21 Google LLC נ' סמל ואח'

אולי יעניין אותך גם

יש לעכב בקשה לאישור ייצוגית נגד גוגל בשל הליך מקביל בארה"ב (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת לימור ביבי):

העובדות: בקשת גוגל, המשיבה בהליך העיקרי, להורות על עיכוב ההליך לאישור תובענה ייצוגית כנגדה, וזאת עד למתן פס"ד סופי וחלוט בתביעה ייצוגית מקבילה המתנהלת כנגדה בארה"ב. לטענת גוגל התביעה נסבה על עובדות וסוגיות הזהות בחלקן הארי לאלו המתבררות במסגרת ההליך בארה"ב. בבקשת האישור נטען כי במסגרת שירותי הפרסום של גוגל נמכר שלא כדין מידע פרטי של משתמשים למפרסמים וגופים נוספים, בניגוד להתחייבויות גוגל. ההליך הוגש מספר ימים לאחר שהוגשה תובענה ייצוגית בעניין במדינת קליפורניה. המבקשים התנגדו לעיכוב ההליך בישראל.

נפסק: דין הבקשה להתקבל. בית המשפט רואה עין בעין עם ההחלטה שניתנה בעניין בראל [ת"צ 22977-06-20], בה נקבע כי יש לעכב ייצוגית בישראל על גלישה אנונימית ב"גוגל כרום", בשל הליך מקביל בארה"ב. הסמכות להורות על עיכוב הליכים היא סמכות שבשיקול דעת ביהמ"ש. הדוקטרינה בדבר עיכוב הליכים מפאת קיומו של הליך תלוי ועומד אינה מוגבלת רק לגבולות המדינה, אלא שהיא חלה גם במקרים בהם התביעה המקבילה מתבררת מחוץ לארץ. אחד השיקולים המרכזיים אשר על ביהמ"ש לשקול בבואו לבחון האם יש מקום להורות על עיכוב ההליך בשל הליך תלוי ועומד, נסב על מידת הדמיון בין ההליכים. לא נדרשת חפיפה מוחלטת בין כלל העילות והסוגיות, אלא שדי בכך ששני ההליכים דנים באותה סוגיה מהותית. במקרה זה מתקיימים כלל השיקולים שיש בהם כדי להוביל לעיכוב בירורו של ההליך מפאת ההליך התלוי והעומד בארה"ב. שני ההליכים נסבים על אותה סוגיה מהותית והיא כי גוגל מוכרת מידע אישי לצדדים שלישיים. המבקשים עצמם מפנים, כבר במסגרת בקשתם, להליך בארה"ב. טעמי יעילות וחסכון במשאבים יש בהם כדי לתמוך בהיעתרות לבקשה.